EN | ES | IT | RO | PL | GR

AKTUALNOŚCI

Konsorcjum uczestniczyło w spotkaniu zamykającym międzynarodowy projekt MORE

W dniu 20 września 2023 r. konsorcjum wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu zamykającym projekt MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowy czynnik rozwoju obszarów wiejskich), projekt współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt ten zgromadził siedmiu partnerów z sześciu krajów, a mianowicie Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski. Z radością pragniemy poinformować, że nasi partnerzy zebrali się w pięknym mieście Malaga w siedzibie ITSFA, aby przeprowadzić ostatnie spotkanie naszego projektu. Podczas tego spotkania omówiliśmy ostatnie kroki niezbędne do pomyślnego zakończenia naszego projektu, a także istotne aspekty związane z trwałością rezultatów i stroną internetową MORE. Mieliśmy także okazję zapoznać się ze wszystkimi osiągnięciami projektu i miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywne opinie. Informacje zwrotne pochodzą zarówno z działań pilotażowych przeprowadzonych w krajach uczestniczących, jak i od podmiotów i organizacji zewnętrznych, które miały okazję zapoznać się ze stroną internetową i materiałami projektu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszamy do odwiedzenia strony projektu MORE (https://www.moreproject.eu/index.php?lang=PL). Spotkanie to charakteryzowało się wymianą innowacyjnych pomysłów i wspólnych wysiłków, poruszających kluczowe tematy, aby zapewnić dalszy pozytywny wpływ naszego projektu w przyszłości. Pozostajemy nadal skierowani na utrzymanie doskonałości i trwałości naszych wysiłków. Więcej informacji na temat projektu MORE i jego inicjatyw można znaleźć na stronie https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_interna https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

Uchwycenie esencji kobiet z obszarów wiejskich: konkurs fotograficzny projektu MORE dobiegł końca

Projekt MORE, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, z dumą ogłasza pomyślne zakończenie swojego konkursu fotograficznego. Konkurs, zainicjowany na siedmiu obszarach wiejskich w Europie, odegrał istotną rolę w promowaniu wielofunkcyjnych ról kobiet na obszarach wiejskich i podkreślaniu ich znaczenia dla zachowania istoty życia na obszarach wiejskich w Europie. Projekt MORE, który skupia ośmiu partnerów z sześciu krajów, w tym z Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski, ma na celu zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji kobiet wiejskich w UE. Poprzez ustanowienie lokalnych Centrum „Rural Women Hubs” (RWH) projekt ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet i docenienie ich wkładu w społeczności wiejskie. Konkurs fotograficzny organizowany przez każde Centrum Kobiet Wiejskich zapewnił urzekający wgląd w życie, przedsiębiorstwa i działalność kobiet na obszarach wiejskich. Uczestnicy zaprezentowali swój talent artystyczny i umiejętności opowiadania historii, ilustrując różnorodne i żywotne role odgrywane przez kobiety w wiejskich krajobrazach Europy. Wśród inspirujących zgłoszeń wyróżniało się jedno zdjęcie, które dobitnie przedstawia ducha przedsiębiorczości wiejskiej kobiety i pasję do jej rzemiosła: „La emprendedora”. Zdjęcie zrobione przez Elenę Monsalve przedstawia przedsiębiorcze dążenia jej babci, która dumnie stoi w piwnicy swojego domu, na szczycie beczki, zbierając próbkę wina do degustacji. Fotografia pięknie oddaje poświęcenie i miłość, z jaką kobiety inwestują w swoje biznesy i działania; nie tylko podkreśla ducha przedsiębiorczości, ale także celebruje międzypokoleniową wiedzę i tradycje przekazywane przez rodziny wiejskie w Hiszpanii. Stanowi przykład podstawowych wartości projektu MORE, ukazując znaczenie zachowania i promowania wkładu kobiet wiejskich w społeczno-gospodarczą tkankę Europy. Fotografia pięknie oddaje poświęcenie i miłość, z jaką kobiety inwestują w swoje biznesy i działania; nie tylko podkreśla ducha przedsiębiorczości, ale także celebruje międzypokoleniową wiedzę i tradycje przekazywane przez rodziny wiejskie w Hiszpanii. Stanowi przykład podstawowych wartości projektu MORE, ukazując znaczenie zachowania i promowania wkładu kobiet wiejskich w społeczno-gospodarczą tkankę Europy. Projekt MORE składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu za ich wybitny wkład. Wszystkie otrzymane zdjęcia – które są publikowane na Platformie MORE - są świadectwem nieocenionego wkładu kobiet wiejskich i ich zaangażowania w życie rodzin i społeczności. Zdjęcia zrobione podczas tego konkursu będą hołdem złożonym ich wielopłaszczyznowym rolom i kluczowej roli, jaką odgrywają w ochronie i rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Więcej informacji na temat projektu MORE i jego inicjatyw można znaleźć na stronie https://www.moreproject.eu  Email: moreproject.eu@gmail.com  Facebook Page YouTube Channel  

Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich: Circle uczestniczyła do drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym MORE

10 listopada 2022 r. Fundacja Circle wzięła udział w drugim międzynarodowym spotkaniu MORE, projektu współfinansowanego z Programu Erasmus + Komisji Europejskiej, który skupia ośmiu partnerów z sześciu różnych krajów (Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska I Rumunia). Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, a gospodarzem była firma IHF w Brukseli. Partnerzy zebrali się w kluczowej fazie projektu. Konsorcjum MORE kończy badania nad wielofunkcyjnością kobiet wiejskich jako nowym paradygmatem rozwoju i rewitalizacji obszarów wiejskich, których kulminacją jest dostarczenie ostatecznych wytycznych i zaleceń. Partnerzy omówili również stan realizacji wydarzeń współtworzenia oraz realizację szkoleń. W wydarzeniach współtworzenia zaangażowani byli główni interesariusze, co umożliwiło zebranie kluczowych danych wejściowych do zaprojektowania narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom interesariuszy. Zarządzanie projektem i metodologia obejmują opracowanie spersonalizowanego zarządzania projektem, planów zapewniania jakości i rozpowszechniania oraz narzędzi monitorowania/oceny. Dzięki obecności partnerów z dużym doświadczeniem i potencjałem projekt zyska na zwiększonej widoczności i będzie miał wpływ na poziomie krajowym i europejskim. Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich w UE. Niektóre z kluczowych umiejętności potrzebnych do wzmocnienia pozycji kobiet na obszarach wiejskich obejmują umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczy sposób bycia przedsiębiorcą społecznym lub samozatrudnionym, kompetencje wielojęzyczne, przystosowanie się do zmiany klimatu i sposoby promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do radykalnych zmian, takich jak te, które pandemia COVID-19 narzuciła naszym społeczeństwom i gospodarkom. Projekt MORE poprawi dostęp do tych kwalifikacji poprzez opracowanie wysokiej jakości treści edukacyjnych, łatwych do powielenia w innych krajach UE. Platforma OER projektu MORE jest dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/, dostarczając konkretnych informacji na temat celów projektu, działań i rezultatów.  W projekcie, Circle wnosi wkład we wszystkie rezultaty, w szczególności w rozwój społeczności lokalnej i cyfrowej, tworzenie i tłumaczenie modułów szkoleniowych oraz rozpowszechnianie wyników projektu  Więcej informacji na temat MORE i innych inicjatyw Circle: Strona internetowa projektu: https://www.moreproject.eu/ Strona internetowa Circle: https://www.fundacjacircle.eu/ 

Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich strona internetowa MORE jest już dostępna online

Oficjalna strona internetowa MORE stanowi repozytorium produktów, rezultatów, wiadomości i kontaktów projektu oraz będzie platformą OER dla grup docelowych, umożliwiającą dostęp do zasobów i materiałów szkoleniowych projektu MORE. MORE to projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, mający na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji wiejskich kobiet z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety odgrywają „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście ich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i pracowniczych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów ponownego przemyślenia kontekstów terytorialnych. Według Parlamentu Europejskiego wielofunkcyjna rola kobiet jest niezbędna do uratowania obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r., w przeciwieństwie do szybko rosnącej populacji miejskiej, która do 2050 r. osiągnie 24 mln. Kobiety z obszarów wiejskich nadal borykają się z poważnymi problemami w porównaniu nie tylko z mężczyznami ze wsi, ale także z kobietami z miast. Ze względu na wady strukturalne lokalnych rynków pracy kobiety muszą migrować z obszarów wiejskich w większym stopniu niż mężczyźni. Jednak dla starszych pokoleń rola opiekuna domowego stanowi istotną barierę w mobilności. Kobiety z obszarów wiejskich są bardziej niezadowolone z możliwości kształcenia i zatrudnienia w swoich regionach. Ponadto wnoszą one znaczący wkład w sektor rolnictwa pod względem czasu pracy w rolnictwie. Jednak tylko 30% gospodarstw rolnych w UE oficjalnie należy do kobiet. W większości przypadków oficjalne dokumenty, prawa i reprezentacja w stowarzyszeniach rolniczych lub grupach lokalnych są w imieniu ich męskich odpowiedników. Chociaż decydenci UE podkreślali wielofunkcyjną rolę kobiet wiejskich, w rzeczywistości nie jest ona popierana przez politykę i sektory społeczno-ekonomiczne realiów krajowych i lokalnych. Partnerzy projektu MORE sprostali tym wyzwaniom przede wszystkim w ramach regionalnych obszarów wiejskich, w których działają. Dlatego postanowili wypromować propozycję projektu, aby przyczynić się do wypełnienia tych luk. W ten sposób MORE odpowiada na potrzebę podnoszenia umiejętności i zdolności kobiet wiejskich oraz uczynienia z nich bezpośrednich aktorów procesów społecznych, politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym. Do tej pory podjęto ograniczone działania badawcze i edukacyjne w zakresie wielofunkcyjności: MORE pokona te ograniczenia, przeprowadzając dogłębną analizę badań, opracowując 10 szkoleń e-learningowych i promując pierwszą cyfrową społeczność kobiet wiejskich, bezpośrednio wspieraną przez opinie docelowych grupy. Projekt oficjalnie wystartował 6 czerwca 2022 r. pierwszym ponadnarodowym spotkaniem online, podczas którego partnerzy mieli doskonałą okazję do przedyskutowania ogólnego harmonogramu realizacji projektu, określenia harmonogramów i odpowiednich obowiązków w kolejnych miesiącach. Jednym z pierwszych działań było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER).  Platforma MORE jest główną wizytówką wyników projektu oraz jego największym i najbardziej namacalnym kanałem międzynarodowej widoczności i jest dostępna w 6 językach (EN, ES, IT, RO, PL, GR), a cała jej zawartość jest całkowicie bezpłatna, bez wymagające jakiejkolwiek rejestracji/identyfikacji przez użytkownika. Witryna MORE jest już dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/ .  Przez kolejne dwa lata platforma będzie gościć i integrować wszystkie najważniejsze osiągnięcia konsorcjum; każda sekcja platformy MORE jest samodzielną biblioteką odpowiadających jej wyników. Szkolenie MORE składać się będzie z 10 e-kursów zaprojektowanych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarów wiejskich, w sposób zwiększający ich wielofunkcyjność, wyposażający je w kompetencje, umiejętności i narzędzia. Te kursy szkoleniowe będą opierać się na gruntownej wiedzy partnerów w programach VET dla dorosłych. Celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego oraz konkurencyjności grupy docelowej. Ponadto sekcja „Nasi członkowie społeczności” będzie miała znaczenie dla szerokiego oddziaływania projektu, ponieważ organizacje zainteresowane projektem będą mogły dołączyć do społeczności MORE i zostać partnerami stowarzyszonymi. For further information about MORE project: https://www.moreproject.eu/ 

Wywiad z Radiem ECCA na temat projektu MORE

28 czerwca 2022 r. Paula Rodríguez Chirino z Radia ECCA na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli Radia ECCA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. Paula jest odpowiedzialna za projekty i obszar współpracy międzynarodowej Radia ECCA, które stanowi centrum kształcenia na odległość dla dorosłych oraz koordynatorem tego projektu. Oprócz swojej ogólnej roli koordynacyjnej Radio ECCA odpowiada za stworzenie 10 bezpłatnych kursów. Treści tych kursów mają na celu poszerzenie możliwości kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji z trudnościami w dostępie do rynku pracy, promowanie ich wielofunkcyjności poprzez rozwijanie umiejętności i kompetencji.¡ Celem projektu MORE jest promowanie wzmocnienia kobiet na obszarach wiejskich poprzez rozwój nowych umiejętności i kompetencji, które umożliwiają im większe uczestnictwo w lokalnych ekosystemach wiejskich. Celem jest zatem wspieranie kobiet w procesie pozyskiwania niezbędnych środków na ich rozwój osobisty i zawodowy oraz zmniejszenie różnic między płciami na obszarach wiejskich. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw                                                                       https://youtu.be/NQ-1Nmm31Fk

Wywiad z ITSFA na temat projektu MORE

15 czerwca 2022 r. Roberta Albertazzi z IT Solutions For All w Maladze (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli ITSFA w projekcie MORE oraz celów w nim realizowanych. ITSFA to społeczna organizacja pozarządowa, która poszukuje szkoleń z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dla osób, którym brakuje niezbędnej wiedzy, aby wygodnie funkcjonować w naszym technologicznym świecie. W ramach projektu ITSFA jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za rozwój platformy OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne) mającej na celu poprawę statusu kobiet na obszarach wiejskich. Na platformę zostanie zamieszczona seria kursów mających na celu podnoszenie umiejętności kobiet wiejskich w celu promowania ich wielofunkcyjności. Projekt dotyczy koncepcji wielofunkcyjności kobiet, w szczególności kobiet mieszkających na wsi, które pełnią różne role w społeczeństwie. Pomimo fundamentalnej roli kobiet w rozwoju gospodarczym społeczności, nadal istnieje różnica między płciami w dostępie do szkoleń i zatrudnienia. Celem projektu jest zatem wzmocnienie pozycji tych kobiet poprzez umożliwienie im doskonalenia swoich umiejętności oraz jakości życia osobistego i zawodowego. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw   https://youtu.be/Es2ybjDkza4

Wywiad z ITSFA na temat projektu MORE

15 czerwca 2022 r. Fran, dyrektor generalny IT Solutions For All, Malaga (Hiszpania), udzielił wywiadu na temat roli ITSFA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. ITSFA to społeczna organizacja pozarządowa, która poszukuje szkoleń z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dla osób, którym brakuje niezbędnej wiedzy, aby wygodnie funkcjonować w naszym technologicznym świecie. W ramach projektu ITSFA jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za rozwój platformy OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne), na której będą zamieszczane wszystkie materiały, które powstaną w ciągu dwóch lat trwania projektu. Dostęp do platformy można uzyskać całkowicie anonimowo, bez konieczności rejestracji. Projekt skierowany jest do kobiet z obszarów wiejskich, które podejmują interdyscyplinarną rolę w celu poprawy jakości życia swoich rodzin. Celem jest zatem promowanie ich wielofunkcyjności, zwiększanie ich wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji zmniejszenie różnic płci występujących na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości życia tych kobiet i ich rodzin. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw   https://youtu.be/fRkVFnMpkZo

Spotkanie inauguracyjne projektu MORE

6 czerwca odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowego motoru rozwoju obszarów wiejskich). Projekt jest współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski). Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była firma IHF, zostało pierwotnie zaplanowane w Brukseli w Belgii, ale zostało przełożone i zrealizowane w Pescarze we Włoszech zgodnie z ustaleniami partnerów. Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich z UE. Działania MORE mają na celu poprawę i promowanie wielofunkcyjnej roli kobiet z obszarów wiejskich poprzez zwiększanie ich szerokiego zakresu umiejętności oraz zachęcanie i motywowanie ich do uczestnictwa w lokalnych ekosystemach. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu zostanie opracowany pierwszy program szkoleniowy mający na celu poprawę i promocję wielofunkcyjnej roli kobiet z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie ich szerokiego zakresu umiejętności, zachęcanie i motywowanie ich do uczestnictwa w lokalnych ekosystemach. MORE odnosi się do potrzeb i priorytetów potwierdzonych niedawno przez Parlament Europejski, który stwierdza, że ​​rola kobiet jest niezbędna w ratowaniu obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r. w porównaniu z populacją miejską, która osiągnie 24 mln do 2050 r. Projekt MORE będzie działał w 5 krajach projektu UE - Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Włoszech i Grecji, gdzie zostanie wybranych 7 obszarów wiejskich (Rural Women Hubs). Produkty projektu będą planowane wspólnie z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że działania w ramach projektu odpowiadają potrzebom kobiet wiejskich. Łącznie działania hubów dotrą do 490 osób. MORE zapewni silne podejście partycypacyjne podczas całego projektu, jednocześnie promując współpracę transnarodową. Będzie rozpowszechniać wyniki na poziomie UE i zapewniać szerokie powielanie wyników projektów przez wiele organizacji VET spoza partnerstwa. Aby to osiągnąć, dostępna będzie platforma społeczności cyfrowej MORE dla kobiet wielofunkcyjnych, umożliwiająca dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, gromadzenie informacji na temat procesu współtworzenia i umożliwianie interakcji online z kobietami z obszarów wiejskich, praktykami i odpowiednimi grupami interesu. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

KONSORCJUM!

Partnerzy