EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich strona internetowa MORE jest już dostępna online

Oficjalna strona internetowa MORE stanowi repozytorium produktów, rezultatów, wiadomości i kontaktów projektu oraz będzie platformą OER dla grup docelowych, umożliwiającą dostęp do zasobów i materiałów szkoleniowych projektu MORE.

MORE to projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, mający na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji wiejskich kobiet z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety odgrywają „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście ich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i pracowniczych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów ponownego przemyślenia kontekstów terytorialnych.

Według Parlamentu Europejskiego wielofunkcyjna rola kobiet jest niezbędna do uratowania obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r., w przeciwieństwie do szybko rosnącej populacji miejskiej, która do 2050 r. osiągnie 24 mln. Kobiety z obszarów wiejskich nadal borykają się z poważnymi problemami w porównaniu nie tylko z mężczyznami ze wsi, ale także z kobietami z miast. Ze względu na wady strukturalne lokalnych rynków pracy kobiety muszą migrować z obszarów wiejskich w większym stopniu niż mężczyźni. Jednak dla starszych pokoleń rola opiekuna domowego stanowi istotną barierę w mobilności. Kobiety z obszarów wiejskich są bardziej niezadowolone z możliwości kształcenia i zatrudnienia w swoich regionach. Ponadto wnoszą one znaczący wkład w sektor rolnictwa pod względem czasu pracy w rolnictwie. Jednak tylko 30% gospodarstw rolnych w UE oficjalnie należy do kobiet. W większości przypadków oficjalne dokumenty, prawa i reprezentacja w stowarzyszeniach rolniczych lub grupach lokalnych są w imieniu ich męskich odpowiedników.

Chociaż decydenci UE podkreślali wielofunkcyjną rolę kobiet wiejskich, w rzeczywistości nie jest ona popierana przez politykę i sektory społeczno-ekonomiczne realiów krajowych i lokalnych.

Partnerzy projektu MORE sprostali tym wyzwaniom przede wszystkim w ramach regionalnych obszarów wiejskich, w których działają. Dlatego postanowili wypromować propozycję projektu, aby przyczynić się do wypełnienia tych luk. W ten sposób MORE odpowiada na potrzebę podnoszenia umiejętności i zdolności kobiet wiejskich oraz uczynienia z nich bezpośrednich aktorów procesów społecznych, politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym. Do tej pory podjęto ograniczone działania badawcze i edukacyjne w zakresie wielofunkcyjności: MORE pokona te ograniczenia, przeprowadzając dogłębną analizę badań, opracowując 10 szkoleń e-learningowych i promując pierwszą cyfrową społeczność kobiet wiejskich, bezpośrednio wspieraną przez opinie docelowych grupy.

Projekt oficjalnie wystartował 6 czerwca 2022 r. pierwszym ponadnarodowym spotkaniem online, podczas którego partnerzy mieli doskonałą okazję do przedyskutowania ogólnego harmonogramu realizacji projektu, określenia harmonogramów i odpowiednich obowiązków w kolejnych miesiącach. Jednym z pierwszych działań było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). 

Platforma MORE jest główną wizytówką wyników projektu oraz jego największym i najbardziej namacalnym kanałem międzynarodowej widoczności i jest dostępna w 6 językach (EN, ES, IT, RO, PL, GR), a cała jej zawartość jest całkowicie bezpłatna, bez wymagające jakiejkolwiek rejestracji/identyfikacji przez użytkownika. Witryna MORE jest już dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/

Przez kolejne dwa lata platforma będzie gościć i integrować wszystkie najważniejsze osiągnięcia konsorcjum; każda sekcja platformy MORE jest samodzielną biblioteką odpowiadających jej wyników.

Szkolenie MORE składać się będzie z 10 e-kursów zaprojektowanych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarów wiejskich, w sposób zwiększający ich wielofunkcyjność, wyposażający je w kompetencje, umiejętności i narzędzia.

Te kursy szkoleniowe będą opierać się na gruntownej wiedzy partnerów w programach VET dla dorosłych.

Celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego oraz konkurencyjności grupy docelowej.

Ponadto sekcja „Nasi członkowie społeczności” będzie miała znaczenie dla szerokiego oddziaływania projektu, ponieważ organizacje zainteresowane projektem będą mogły dołączyć do społeczności MORE i zostać partnerami stowarzyszonymi.

For further information about MORE project: https://www.moreproject.eu/ 
KONSORCJUM!

Partnerzy