EN | ES | IT | RO | PL | GR

Projekt

Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu, jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet wiejskich z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety pełnią „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście swoich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i zawodowych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów przemyślenia kontekstów terytorialnych.

Według Parlamentu Europejskiego, wielofunkcyjna rola kobiet jest niezbędna do ratowania obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się skurczyć do prawie 8 mln do 2050 r., w przeciwieństwie do szybko rosnącej populacji miejskiej, która osiągnie 24 mln do 2050 r. Kobiety na wsiach nadal borykają się z poważnymi trudnościami w porównaniu nie tylko z mężczyznami ze wsi, ale także z kobietami z miast. Ze względu na strukturalne wady lokalnych rynków pracy kobiety częściej niż mężczyźni muszą migrować z obszarów wiejskich. Jednak dla starszych pokoleń rola opiekuna domowego jest istotną przeszkodą w mobilności. Kobiety z obszarów wiejskich są bardziej niezadowolone z możliwości edukacyjnych i zatrudnienia w swoich regionach. Ponadto mają znaczący udział w rolnictwie pod względem czasu pracy w rolnictwie. Jednak tylko 30% gospodarstw rolnych w UE jest oficjalnie własnością kobiet. W większości przypadków oficjalne dokumenty, prawa i reprezentacja w stowarzyszeniach rolniczych lub grupach lokalnych są w imieniu ich męskich odpowiedników.

Chociaż wielofunkcyjna rola kobiet wiejskich została podkreślona przez decydentów UE, w rzeczywistości nie znajduje ona poparcia w polityce i sektorach społeczno-gospodarczych realiów krajowych i lokalnych.

Partnerzy MORE sprostali tym wyzwaniom w pierwszej kolejności, w regionalnych kontekstach wiejskich, w których działają. Dlatego zdecydowali się promować propozycję projektu, aby przyczynić się do wypełnienia tych luk. W ten sposób MORE odpowiada na potrzebę zwiększenia umiejętności i zdolności kobiet wiejskich oraz uczynienia z nich bezpośrednich aktorów procesów społecznych, politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym. Dotychczas podjęto ograniczone działania badawcze i edukacyjne w zakresie wielofunkcyjności: MORE przezwycięży te ograniczenia poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy badawczej, opracowanie 10-ciu szkoleń online i promowanie pierwszej cyfrowej społeczności kobiet wiejskich, bezpośrednio wspieranej przez informacje zwrotne od grup docelowych.

KONSORCJUM!

Partnerzy