EN | ES | IT | RO | PL | GR

Glossary

Działalność międzynarodowa

każda forma działalności prowadzonej poza granicami kraju

E-commerce

E-commerce to kupowanie i sprzedawanie produktów lub usług przez Internet.

Ekologiczna / Zielona gospodarka

system gospodarczy ukierunkowany na promowanie dobrobytu ludzi i sprawiedliwości społecznej poprzez ograniczanie zagrożeń środowiskowych i niedoborów ekologicznych.

Globalizacja

szansa przedstawiona każdej firmie, która chce rozszerzyć swoją działalność

Gospodarka o obiegu zamkniętym

model produkcji i konsumpcji oparty na idei wydłużenia cyklu życia produktów

Hasło

Jest to klucz uwierzytelniający, który musi być tajny, ponieważ umożliwia użytkownikowi dostęp do pliku, komputera lub programu. Składa się z liter, cyfr i znaków specjalnych.

Integracja gospodarcza

ustanowienie zasad i przepisów, które wzmacniają lub hamują handel gospodarczy i współpracę między krajami

Intersekcjonalność

nakładanie się (lub „skrzyżowanie”) różnych tożsamości społecznych i ich możliwa szczególna dyskryminacja, ucisk lub dominacja.

Kraj pochodzenia

kraj, z którego pochodzi produkt lub usługa i związane z tym postrzeganie, które może mieć pozytywny i negatywny wpływ na biznes

Motywacja wewnętrzna

Motywacja osoby, gdy działa w sposób lub wykonuje zadanie dla samej przyjemności z jego wykonywania.

Motywacja zewnętrzna

Motywacja pochodząca z bodźca pochodzącego z zewnątrz.

Narzędzia ICT (ang.)

Narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej to technologia używana do przetwarzania, zarządzania i dystrybucji informacji za pośrednictwem urządzeń cyfrowych, takich jak komputery lub smartfony, oraz do zwiększania wydajności procesu komunikacji.

Poczucie własnej wartości

Pozytywna lub negatywna ocena, którą dana osoba ma o sobie na podstawie własnej koncepcji siebie. Towarzyszy temu poczucie osobistej wartości i samoakceptacji.

Proekologiczne miejsca pracy

odnosi się do miejsc pracy, które przyczyniają się do zachowania, poprawy i odbudowy środowiska w każdym sektorze gospodarki.

Przyjazna ekologii / zielona przedsiębiorczo&#

działania mające na celu wytwarzanie towarów i usług, które są przyjazne dla środowiska w całym procesie produkcyjnym (przetwarzanie, marketing i dystrybucja produktu).

Równowaga między życiem zawodowym a prywatny

ilość czasu, który spędzamy w pracy w porównaniu do tego, ktory poświęcamy na relacje rodzinne i towarzyskie, ale także na zdrowie i realizację osobistych zainteresowań.

Samoocena

Jest to sposób, w jaki oceniamy siebie w różnych obszarach naszego życia (nasze cechy fizyczne i poznawcze, zainteresowania, zdolności itp.).

Samowiedza

Jest to obraz nas samych, który tworzymy z postrzeganych przez siebie zdolności i cech.

Smartworking (lub praca zdalna)

jest to szczególny sposób wykonywania pracy wprowadzony w celu poprawy wydajności i pogodzenia czasu życia i pracy, bez precyzyjnych ograniczeń czasu i miejsca oraz za pomocą narzędzi technologicznych.

Spółdzielnia

według The International Cooperative Alliance „spółdzielnia jest autonomicznym stowarzyszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb i aspiracji gospodarczych, społecznych i kulturalnych poprzez wspólnie posiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo”.

Spółdzielnia Europejska

Spółdzielnia Europejska (Societas Cooperativa Europaea – SCE) to opcjonalna forma prawna spółki spółdzielczej, której celem jest ułatwienie transgranicznej i ponadnarodowej działalności spółdzielni.

Spółdzielnia wielu interesariuszy

spółdzielnia będąca własnością i kontrolowana przez wielu członków (producentów, konsumentów, pracowników, wolontariuszy). Interesariuszami mogą być osoby fizyczne lub inne organizacje (organizacje non-profit, przedsiębiorstwa, agencje rządowe, inne spółdzielnie), w tym inne spółdzielnie.

Umiędzynarodowienie

proces kulturowy na poziomie biznesowym, w ramach którego firmy rozwijają zdolności do prowadzenia działalności w różnych krajach, które stanowią rynki inne niż ich naturalne środowisko geograficzne.

Ustalanie priorytetow

przypisywanie priorytetow serii obiektów, zdarzeń itp.

Wizerunek firmy

Nazywany również wizerunkiem marki. Jest to sposób, w jaki firma prezentuje się publiczności i obejmuje takie elementy, jak projekt, wartości i postawy.

Wtyczki

Wtyczki to dodatki, które zapewniają dodatkową funkcjonalność lub ulepszenia programów, umożliwiając rozszerzenie funkcjonalności danej aplikacji.

Wypalenie

dosłownie wyczerpanie, wskazuje na stres odczuwany w pracy, który determinuje zużycie psychofizyczne i emocjonalne.

Zarządzanie spółdzielcze

struktury i systemy kontroli, poprzez które zarządzane są spółdzielnie i przez które menedżerowie są pociągani do odpowiedzialności. W praktyce istnieją różne modele zarządzania spółdzielczego. Klasyczny model zarządzania spółdzielczego obejmuje Zgromadzenie Ogólne (składające się ze wszystkich członków), które wybiera Zarząd (Zarząd), który z kolei mianuje kierowników wykonawczych. Szczególnie w większych spółdzielniach spośród członków powoływana jest również rada nadzorcza, której zadaniem jest kontrolowanie działalności Zarządu w imieniu Walnego Zgromadzenia.

Zrównoważony rozwój

reprezentuje trend, który ma na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, troski o środowisko i dobrobytu społecznego.

Związek Spółdzielczy

stowarzyszenie spółdzielcze, którego członkami są co najmniej dwie podstawowe spółdzielnie działające w tej samej branży lub na poziomie dystryktu (definicja prawna i wymagania mogą się różnić w zależności od kraju).

KONSORCJUM!

Partnerzy