EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich

PLATFORMA OER

Projekt

Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet wiejskich z UE.

Analiza

Kwestie płci powinny być włączone do polityki obszarów wiejskich na różnych poziomach i istnieje potrzeba zintensyfikowania badań nad strukturami zarządzania obszarami wiejskimi.

Szkolenie

Szkolenie MORE będzie składać się z 10-ciu e-kursów przeznaczonych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarow wiejskich.

Projekt.

Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu, jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet wiejskich z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety pełnią „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście swoich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i zawodowych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów przemyślenia kontekstów terytorialnych.

KONSORCJUM

Partnerzy

AKTUALNOŚCI

Komunikaty prasowe

Uchwycenie esencji kobiet z obszarów wiejskich: konkurs fotograficzny projektu MORE dobiegł końca

Projekt MORE, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, z dumą ogłasza pomyślne zakończenie swojego konkursu fotograficznego. Konkurs, zainicjowany na siedmiu obszarach wiejskich w Europie, odegrał istotną rolę w promowaniu wielofunkcyjnych ról kobiet na obszarach wiejskich i podkreślaniu ich znaczenia dla zachowania istoty życia na obszarach wiejskich w Europie. Projekt MORE, który skupia ośmiu partnerów z sześciu krajów, w tym z Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski, ma na celu zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji kobiet wiejskich w UE. Poprzez ustanowienie lokalnych Centrum „Rural Women Hubs” (RWH) projekt ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet i docenienie ich wkładu w społeczności wiejskie. Konkurs fotograficzny organizowany przez każde Centrum Kobiet Wiejskich zapewnił urzekający wgląd w życie, przedsiębiorstwa i działalność kobiet na obszarach wiejskich. Uczestnicy zaprezentowali swój talent artystyczny i umiejętności opowiadania historii, ilustrując różnorodne i żywotne role odgrywane przez kobiety w wiejskich krajobrazach Europy. Wśród inspirujących zgłoszeń wyróżniało się jedno zdjęcie, które dobitnie przedstawia ducha przedsiębiorczości wiejskiej kobiety i pasję do jej rzemiosła: „La emprendedora”. Zdjęcie zrobione przez Elenę Monsalve przedstawia przedsiębiorcze dążenia jej babci, która dumnie stoi w piwnicy swojego domu, na szczycie beczki, zbierając próbkę wina do degustacji. Fotografia pięknie oddaje poświęcenie i miłość, z jaką kobiety inwestują w swoje biznesy i działania; nie tylko podkreśla ducha przedsiębiorczości, ale także celebruje międzypokoleniową wiedzę i tradycje przekazywane przez rodziny wiejskie w Hiszpanii. Stanowi przykład podstawowych wartości projektu MORE, ukazując znaczenie zachowania i promowania wkładu kobiet wiejskich w społeczno-gospodarczą tkankę Europy. Fotografia pięknie oddaje poświęcenie i miłość, z jaką kobiety inwestują w swoje biznesy i działania; nie tylko podkreśla ducha przedsiębiorczości, ale także celebruje międzypokoleniową wiedzę i tradycje przekazywane przez rodziny wiejskie w Hiszpanii. Stanowi przykład podstawowych wartości projektu MORE, ukazując znaczenie zachowania i promowania wkładu kobiet wiejskich w społeczno-gospodarczą tkankę Europy. Projekt MORE składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu za ich wybitny wkład. Wszystkie otrzymane zdjęcia – które są publikowane na Platformie MORE - są świadectwem nieocenionego wkładu kobiet wiejskich i ich zaangażowania w życie rodzin i społeczności. Zdjęcia zrobione podczas tego konkursu będą hołdem złożonym ich wielopłaszczyznowym rolom i kluczowej roli, jaką odgrywają w ochronie i rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Więcej informacji na temat projektu MORE i jego inicjatyw można znaleźć na stronie https://www.moreproject.eu  Email: moreproject.eu@gmail.com  Facebook Page YouTube Channel  

Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich: Circle uczestniczyła do drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym MORE

10 listopada 2022 r. Fundacja Circle wzięła udział w drugim międzynarodowym spotkaniu MORE, projektu współfinansowanego z Programu Erasmus + Komisji Europejskiej, który skupia ośmiu partnerów z sześciu różnych krajów (Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska I Rumunia). Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, a gospodarzem była firma IHF w Brukseli. Partnerzy zebrali się w kluczowej fazie projektu. Konsorcjum MORE kończy badania nad wielofunkcyjnością kobiet wiejskich jako nowym paradygmatem rozwoju i rewitalizacji obszarów wiejskich, których kulminacją jest dostarczenie ostatecznych wytycznych i zaleceń. Partnerzy omówili również stan realizacji wydarzeń współtworzenia oraz realizację szkoleń. W wydarzeniach współtworzenia zaangażowani byli główni interesariusze, co umożliwiło zebranie kluczowych danych wejściowych do zaprojektowania narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom interesariuszy. Zarządzanie projektem i metodologia obejmują opracowanie spersonalizowanego zarządzania projektem, planów zapewniania jakości i rozpowszechniania oraz narzędzi monitorowania/oceny. Dzięki obecności partnerów z dużym doświadczeniem i potencjałem projekt zyska na zwiększonej widoczności i będzie miał wpływ na poziomie krajowym i europejskim. Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich w UE. Niektóre z kluczowych umiejętności potrzebnych do wzmocnienia pozycji kobiet na obszarach wiejskich obejmują umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczy sposób bycia przedsiębiorcą społecznym lub samozatrudnionym, kompetencje wielojęzyczne, przystosowanie się do zmiany klimatu i sposoby promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do radykalnych zmian, takich jak te, które pandemia COVID-19 narzuciła naszym społeczeństwom i gospodarkom. Projekt MORE poprawi dostęp do tych kwalifikacji poprzez opracowanie wysokiej jakości treści edukacyjnych, łatwych do powielenia w innych krajach UE. Platforma OER projektu MORE jest dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/, dostarczając konkretnych informacji na temat celów projektu, działań i rezultatów.  W projekcie, Circle wnosi wkład we wszystkie rezultaty, w szczególności w rozwój społeczności lokalnej i cyfrowej, tworzenie i tłumaczenie modułów szkoleniowych oraz rozpowszechnianie wyników projektu  Więcej informacji na temat MORE i innych inicjatyw Circle: Strona internetowa projektu: https://www.moreproject.eu/ Strona internetowa Circle: https://www.fundacjacircle.eu/ 

Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich strona internetowa MORE jest już dostępna online

Oficjalna strona internetowa MORE stanowi repozytorium produktów, rezultatów, wiadomości i kontaktów projektu oraz będzie platformą OER dla grup docelowych, umożliwiającą dostęp do zasobów i materiałów szkoleniowych projektu MORE. MORE to projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, mający na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji wiejskich kobiet z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety odgrywają „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście ich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i pracowniczych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów ponownego przemyślenia kontekstów terytorialnych. Według Parlamentu Europejskiego wielofunkcyjna rola kobiet jest niezbędna do uratowania obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r., w przeciwieństwie do szybko rosnącej populacji miejskiej, która do 2050 r. osiągnie 24 mln. Kobiety z obszarów wiejskich nadal borykają się z poważnymi problemami w porównaniu nie tylko z mężczyznami ze wsi, ale także z kobietami z miast. Ze względu na wady strukturalne lokalnych rynków pracy kobiety muszą migrować z obszarów wiejskich w większym stopniu niż mężczyźni. Jednak dla starszych pokoleń rola opiekuna domowego stanowi istotną barierę w mobilności. Kobiety z obszarów wiejskich są bardziej niezadowolone z możliwości kształcenia i zatrudnienia w swoich regionach. Ponadto wnoszą one znaczący wkład w sektor rolnictwa pod względem czasu pracy w rolnictwie. Jednak tylko 30% gospodarstw rolnych w UE oficjalnie należy do kobiet. W większości przypadków oficjalne dokumenty, prawa i reprezentacja w stowarzyszeniach rolniczych lub grupach lokalnych są w imieniu ich męskich odpowiedników. Chociaż decydenci UE podkreślali wielofunkcyjną rolę kobiet wiejskich, w rzeczywistości nie jest ona popierana przez politykę i sektory społeczno-ekonomiczne realiów krajowych i lokalnych. Partnerzy projektu MORE sprostali tym wyzwaniom przede wszystkim w ramach regionalnych obszarów wiejskich, w których działają. Dlatego postanowili wypromować propozycję projektu, aby przyczynić się do wypełnienia tych luk. W ten sposób MORE odpowiada na potrzebę podnoszenia umiejętności i zdolności kobiet wiejskich oraz uczynienia z nich bezpośrednich aktorów procesów społecznych, politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym. Do tej pory podjęto ograniczone działania badawcze i edukacyjne w zakresie wielofunkcyjności: MORE pokona te ograniczenia, przeprowadzając dogłębną analizę badań, opracowując 10 szkoleń e-learningowych i promując pierwszą cyfrową społeczność kobiet wiejskich, bezpośrednio wspieraną przez opinie docelowych grupy. Projekt oficjalnie wystartował 6 czerwca 2022 r. pierwszym ponadnarodowym spotkaniem online, podczas którego partnerzy mieli doskonałą okazję do przedyskutowania ogólnego harmonogramu realizacji projektu, określenia harmonogramów i odpowiednich obowiązków w kolejnych miesiącach. Jednym z pierwszych działań było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER).  Platforma MORE jest główną wizytówką wyników projektu oraz jego największym i najbardziej namacalnym kanałem międzynarodowej widoczności i jest dostępna w 6 językach (EN, ES, IT, RO, PL, GR), a cała jej zawartość jest całkowicie bezpłatna, bez wymagające jakiejkolwiek rejestracji/identyfikacji przez użytkownika. Witryna MORE jest już dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/ .  Przez kolejne dwa lata platforma będzie gościć i integrować wszystkie najważniejsze osiągnięcia konsorcjum; każda sekcja platformy MORE jest samodzielną biblioteką odpowiadających jej wyników. Szkolenie MORE składać się będzie z 10 e-kursów zaprojektowanych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarów wiejskich, w sposób zwiększający ich wielofunkcyjność, wyposażający je w kompetencje, umiejętności i narzędzia. Te kursy szkoleniowe będą opierać się na gruntownej wiedzy partnerów w programach VET dla dorosłych. Celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego oraz konkurencyjności grupy docelowej. Ponadto sekcja „Nasi członkowie społeczności” będzie miała znaczenie dla szerokiego oddziaływania projektu, ponieważ organizacje zainteresowane projektem będą mogły dołączyć do społeczności MORE i zostać partnerami stowarzyszonymi. For further information about MORE project: https://www.moreproject.eu/ 

Wywiad z Radiem ECCA na temat projektu MORE

28 czerwca 2022 r. Paula Rodríguez Chirino z Radia ECCA na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli Radia ECCA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. Paula jest odpowiedzialna za projekty i obszar współpracy międzynarodowej Radia ECCA, które stanowi centrum kształcenia na odległość dla dorosłych oraz koordynatorem tego projektu. Oprócz swojej ogólnej roli koordynacyjnej Radio ECCA odpowiada za stworzenie 10 bezpłatnych kursów. Treści tych kursów mają na celu poszerzenie możliwości kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji z trudnościami w dostępie do rynku pracy, promowanie ich wielofunkcyjności poprzez rozwijanie umiejętności i kompetencji.¡ Celem projektu MORE jest promowanie wzmocnienia kobiet na obszarach wiejskich poprzez rozwój nowych umiejętności i kompetencji, które umożliwiają im większe uczestnictwo w lokalnych ekosystemach wiejskich. Celem jest zatem wspieranie kobiet w procesie pozyskiwania niezbędnych środków na ich rozwój osobisty i zawodowy oraz zmniejszenie różnic między płciami na obszarach wiejskich. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw                                                                       https://youtu.be/NQ-1Nmm31Fk