EN | ES | IT | RO | PL | GR

Γλωσσάριο

Burnout

κυριολεκτικά εξάντληση, υποδηλώνει το άγχος που βιώνεται στην εργασία που καθορίζει μια ψυχοσωματική και συναισθηματική φθορά.

European Cooperative Society

a European Cooperative Society (Societas Cooperativa Europaea – SCE) είναι μια προαιρετική νομική μορφή συνεταιριστικής εταιρείας, που στοχεύει στη διευκόλυνση των διασυνοριακών και διακρατικών δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών. Συνεταιριστική Διακυβέρνηση – οι δομές και τα συστήματα ελέγχου μέσω των οποίων καθοδηγούνται οι συνεταιριστικές εταιρείες και από τα οποία οι διευθυντές θεωρούνται υπεύθυνοι. Στην πράξη υπάρχουν διάφορα μοντέλα συνεταιριστικής διακυβέρνησης. Το κλασικό μοντέλο συνεταιριστικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει τη Γενική Συνέλευση (αποτελούμενη από όλα τα μέλη), η οποία εκλέγει το ΔΣ (Διοικητικό Συμβούλιο), το οποίο με τη σειρά του ορίζει τους εκτελεστικούς διευθυντές. Ειδικά σε μεγαλύτερους συνεταιρισμούς ορίζεται μεταξύ των μελών και Εποπτικό Συμβούλιο, με σκοπό τον έλεγχο της δραστηριότητας του ΔΣ για λογαριασμό της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτοαξιολόγηση

Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρίνουμε τους εαυτούς μας στους διάφορους τομείς της ζωής μας (φυσικές και γνωστικές μας ιδιότητες, ενδιαφέροντα, ικανότητες κ.λπ.).

Αυτογνωσία

Είναι η εικόνα του εαυτού μας που διαμορφώνουμε από αυτοαντιλαμβανόμενες ικανότητες και χαρακτηριστικά.

Αυτοεκτίμηση

Θετική ή αρνητική εκτίμηση που έχει το άτομο για τον εαυτό του με βάση την αυτοεκτίμησή του. Αυτό συνοδεύεται από συναισθήματα προσωπικής αξίας και αυτοαποδοχής.

Βιώσιμη ανάπτυξη

αντιπροσωπεύει την τάση που στοχεύει στη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής φροντίδας και της κοινωνικής ευημερίας.

Διατομεακότητα

επικάλυψη (ή «τομή») διαφορετικών κοινωνικών ταυτοτήτων και πιθανή ιδιαίτερη διάκριση, καταπίεση ή κυριαρχία τους.

Διεθνείς επιχειρήσεις

κάθε μορφή επιχείρησης που επεκτείνεται εκτός των εθνικών συνόρων

Διεθνοποίηση

Η πολιτιστική διαδικασία σε επιχειρηματικό επίπεδο, κατά την οποία οι εταιρείες αναπτύσσουν δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διάφορες χώρες που αποτελούν αγορές διαφορετικές από το φυσικό τους γεωγραφικό περιβάλλον.

Έξυπνη εργασία (ή ευέλικτη εργασία)

είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος εκτέλεσης της εργασιακής απόδοσης που εισάγεται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και το συνδυασμό των χρόνων ζωής και εργασίας, χωρίς ακριβείς περιορισμούς χρόνου και τόπου και με τη βοήθεια τεχνολογικών εργαλείων ;

Εξωτερικό κίνητρο

Κίνητρο που προέρχεται από ένα ερέθισμα που προέρχεται από έξω.

Εργαλείο ΤΠΕ

Ένα εργαλείο Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διανομή πληροφοριών μέσω ψηφιακών συσκευών όπως υπολογιστές ή smartphone και καθιστά την επικοινωνία πιο αποτελεσματική διαδικασία.

Εσωτερικό κίνητρο

Το κίνητρο ενός ατόμου όταν ενεργεί με έναν τρόπο ή εκτελεί μια εργασία για την απλή ευχαρίστηση να το κάνει.

Εταιρική εικόνα

Ονομάζεται επίσης εικόνα της επωνυμίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία παρουσιάζεται στο κοινό της και περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο σχεδιασμός, οι αξίες και οι στάσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγορά και η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.

Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

ο χρόνος που αφιερώνουμε στη δουλειά σε σύγκριση με αυτό που αφιερώνουμε στις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στην υγεία και την επιδίωξη των προσωπικών μας συμφερόντων.

Κυκλική οικονομία

μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που βασίζεται στην ιδέα της επέκτασης του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Κωδικός πρόσβασης

Είναι ένα κλειδί ελέγχου ταυτότητας που πρέπει να είναι μυστικό καθώς επιτρέπει σε έναν χρήστη να έχει πρόσβαση σε ένα αρχείο, έναν υπολογιστή ή ένα πρόγραμμα. Αποτελείται από γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

Οικονομική ολοκλήρωση

η θέσπιση κανόνων και κανονισμών που ενισχύουν ή εμποδίζουν το οικονομικό εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών

Παγκοσμιοποίηση

η ευκαιρία που δίνεται σε κάθε εταιρεία που επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της

Πράσινες θέσεις εργασίας

αναφέρεται σε θέσεις εργασίας που συμβάλλουν στη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε οποιονδήποτε οικονομικό τομέα.

Πράσινη επιχειρηματικότητα

δράσεις που στοχεύουν στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες (μετασχηματισμός, εμπορία και διανομή του προϊόντος).

Πράσινη οικονομία

οικονομικό σύστημα προσανατολισμένο στην προώθηση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής ισότητας μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων και των οικολογικών ελλείψεων.

Προτεραιότητα

εκχώρηση προτεραιότητας σε μια σειρά αντικειμένων, συμβάντων ή παρόμοιων

Συνδέω

Τα πρόσθετα είναι πρόσθετα που παρέχουν επιπλέον λειτουργίες ή βελτιώσεις σε άλλα προγράμματα, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα μιας άλλης εφαρμογής.

Συνεταιρισμός

σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία, «ο συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που ενώνονται εθελοντικά για να ικανοποιήσουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους μέσω μιας κοινής ιδιοκτησίας και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης».

Συνεταιρισμός πολλαπλών συμμετοχών

συνεταιρισμός που ανήκει και ελέγχεται από πολλαπλούς τύπους μελών (παραγωγούς, καταναλωτές, εργαζόμενους, εθελοντές). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή άλλοι οργανισμοί (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς, άλλοι συνεταιρισμοί), συμπεριλαμβανομένων άλλων συνεταιρισμών.

Συνεταιριστική Ένωση

μια συνεταιριστική εταιρεία της οποίας τα μέλη είναι τουλάχιστον δύο κύριοι συνεταιρισμοί που λειτουργούν στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα ή σε επίπεδο περιφέρειας (ο νομικός ορισμός και οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα).

Χώρα προέλευσης

η χώρα από την οποία προέρχεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και οι αντιλήψεις που φέρνει αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά και αρνητικά την επιχείρηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ!

Εταίροι