EN | ES | IT | RO | PL | GR

Analiză

Aspectele de gen ar trebui integrate în politicile rurale la diferite niveluri și este necesară intensificarea cercertării cu privire la structurile de gurvernare rurală din această perspectivă (Wiest, 2016). Femeile din mediul rural încă se confruntă cu dezavantaje serioase, comparativ nu numai cu bărbații din mediul rural, dar și cu femeile din mediul urban. În ciuda eforturilor politice, rezultatele studiilor și rapoartelor recente arată că progresul rămâne insuficient. Parteneriatul MORE a decis astfel să prevadă un Rezultat de proiect având ca scop realizarea unei analize exhaustive a multifuncționalității femeilor din mediul rural, ca un nou mod de promovare a dezvoltării și regenerării contextelor rurale UE.

Cercetarea va avea în vedere, printre altele, următoarele aspecte:

 • Definirea conceptului de multifuncționalitate a femeilor.
 • Context, cadru politic și evoluția istorică a conceptului la nivel UE și la nivelul țărilor partenere.
 • Bune practici din domeniul academic și al politicilor publice.
 • Bune practici din sectorul public și cel privat.
 • Procese de co-creație și hub-uri comunitare ca modalități inovative de a îmbunătăți nivelul de educație și participare în zonele rurale.
 • Recomandări finale pentru sectorul public și cel privat.
 • Ghid de replicare a paradigmei MORE.

Raport de bază Sumar executiv
White Paper Sumar executiv

O analiză a multifuncționalității femeilor din mediul rural ca o nouă paradigmă pentru dezvoltarea rurală a fost realizată la nivelul UE și în fiecare dintre țările reprezentate în cadrul parteneriatului MORE, și anume: Spania, Grecia, Italia, Polonia și România. În cadrul fiecăreia dintre analizele întreprinse la nivel de țară, a fost urmată o metodologie similară pentru a se asigura că următoarele domenii au fost acoperite în mod eficient: Definiție, Cadrul politic, Bune practici, Nevoi de formare și Exemple de co-creare.

Deși nu există nicio definiție oficială sau formală de lucru privind multifuncționalitatea, este clar că rolurile multiple ale femeilor din mediul rural sunt recunoscute și abordate indirect în diverse contexte. S-a concluzionat că rolul multifuncțional al femeilor din mediul rural este o realitate și, deși nu există o definiție formală asociată acestuia, situația este similară în țările participante cu cea din restul țărilor UE. În viitor, pentru a asigura coerența în întreaga UE, este nevoie de o definiție formală și modernizată, care să ofere o orientare dincolo de viziunea stereotipică.

Cadrele de politici din țările participante par a fi fragmentate și dezordonate. Fiecare țară studiată pare să se confrunte cu probleme și preocupări similare legate de mediile rurale și de rolul femeilor, dar abordările lor politice diferă substanțial, de la reactive la proactive, cu aplicații inegale. Ca atare, este nevoie de un cadru UE mai substanțial care să stabilească cerințe și obligații minime pentru a crea o aparență de echitate.

În ciuda unor cadre de politică diferite, există numeroase exemple de bune practici în cadrul țărilor participante MORE. Ceea ce este interesant este faptul că multe dintre aceste practici par să fie legate de domeniul agriculturii și agroturismului, oarecum stereotipice pentru mediile rurale. De asemenea, acestea tind să fie mai degrabă inițiative private decât intervenții la nivel de politici. Ceea ce pare să lipsească sunt mecanismele de transfer a bunelor practici legate de multifuncționalitatea femeilor din mediul rural în întreaga UE. Acest lucru ar contribui la valorificarea lucrurilor pozitive care se întâmplă, ajutând în același timp la evitarea consecințelor nedorite.

S-a constatat că nevoile de formare legate de multifuncționalitatea femeilor din mediul rural sunt, în mod natural, variate, având în vedere numărul de activități diferite în care acestea sunt implicate și de care sunt responsabile în cadrul comunităților lor. Ceea ce a fost identificat în toate țările este că, în afară de formarea generală (formală și informală) oferită la nivel național, formarea specifică legată în mod direct de nevoile femeilor multifuncționale din mediul rural este oarecum absentă, în ciuda unor focare de activitate în unele țări. Ceea ce este clar este că multe dintre activități sunt fragmentate și se concentrează în principal pe consolidarea cunoștințelor agrare, spre deosebire de elementele fundamentale ale antreprenoriatului, inclusiv transformarea digitală. Există o nevoie dinamică de a înțelege mult mai eficient și mai direct nevoile femeilor din mediul rural dintr-o perspectivă holistică și de a adapta formarea la circumstanțele lor. Acest lucru ar permite orientarea unei astfel de formări către succesul lor personal viitor, precum și către cel al comunităților lor.

În ceea ce privește activitățile de co-creare, s-a identificat o lipsă de inițiative și activități care să se adreseze în mod specific femeilor din mediul rural. Co-crearea, împreună cu centrele comunitare, are ca scop crearea unor modalități noi și inovatoare de îmbunătățire a educației și a participării cetățenilor, în special a femeilor, în zonele rurale ale UE. Aceasta implică construirea de relații între grupurile de părți interesate și schimbul de cunoștințe și resurse în beneficiul reciproc. În cazul dezvoltării rurale, care se caracterizează prin economie colaborativă, asociații și cooperative, existența unui spațiu, cum ar fi un hub comunitar, permite promovarea sinergiilor între toate părțile implicate, stimulând dezvoltarea mediului rural.

Acest document este rezultatul sarcinii 2.4 a proiectului MORE "Orientări și recomandări finale bazate pe paradigma MORE". Acesta definește liniile directoare cu privire la modul de replicare a abordării educaționale MORE și include recomandări pentru factorii de decizie politică, mediul academic, formatori și sectorul economic cu privire la modul în care se poate realiza o mai bună responsabilizare a femeilor din mediul rural și o mai bună pregătire și calificare a acestora pentru rolul lor multifuncțional.

ABORDAREA PROIECTULUI MORE

Proiectul a stimulat participarea incluzivă a femeilor din mediul rural și a altor părți interesate din mediul rural prin:

 1. Implicarea grupului țintă în definirea rezultatelor prin înființarea de "Hub-uri pentru femeile din mediul rural"
 2. Efectuarea de cercetări aprofundate privind multifuncționalitatea
 3. Crearea primei comunități digitale a UE dedicate femeilor multifuncționale din mediul rural.

Doar în ultimul deceniu, co-creația a început să fie aplicată pentru proiectarea și furnizarea de procese și produse publice. Cercetarea proiectului MORE (PR2) a analizat modul în care co-creația poate fi aplicată în zonele rurale, pentru a implica femeile în procesele educaționale pentru dezvoltare și regenerare rurală și pentru a asigura implicarea și motivarea directă a acestora. Documentul de prezentare arată cum se pot atinge aceste obiective, prezentând sfaturi și strategii pentru toți diferiții actori implicați în acest proces de dezvoltare și responsabilizare.

STRUCTURA DOCUMENTULUI DE PREZENTARE

Prima parte: Un set de recipiente care colectează recomandările partenerilor

Fiecare recipient se adresează nevoilor unei anumite ținte și unui anumit domeniu. Partenerii au furnizat contribuții în funcție de domeniul lor special de expertiză și cercetare; într-adevăr, conținutul acestei secțiuni provine direct din rezultatele "Studiului MORE privind multifuncționalitatea femeilor din mediul rural ca o nouă paradigmă pentru dezvoltarea rurală", realizat de parteneri în cadrul PR2, și din evenimentele de co-creare desfășurate în cadrul PR3.

Recomandări pentru furnizorii de formare profesională (RADIO ECCA)

Pentru a îmbunătăți calitatea formării adresate femeilor din mediul rural, furnizorii de VET ar trebui:

 • Să sprijine mentoratul, tutoratul și acompaniamentul.
 • Să conceapă și să întrețină un sistem de ascultare sistematică a beneficiarilor finali.
 • Să lase ca designul formării să fie chiar mediul rural.
 • Adopte studiile de caz și o abordare practică bazată pe mediul rural.
 • Abordeze multifuncționalitatea ca abilitate, lucrând la competențele transversale și la "competențele transformative" ale OCDE (gândire creativă și de proiectare / gândire și acțiune într-un mod mai integrat / autoreglementare, autoeficacitate, responsabilitate, rezolvarea problemelor și adaptabilitate).

Îmbunătățirea competențelor digitale (ITSFA)

 • Adoptarea de politici și planuri de acțiune pentru a facilita accesul la mediile, echipamentele și resursele digitale
 • Promovarea alfabetizării digitale și a abilitării antreprenoriatului digital
 • Crearea de hub-uri digitale, de spații comune de afaceri/antreprenoriat reprezentând o rețea de ocupare a forței de muncă care să încurajeze un ecosistem de afaceri și să genereze noi oportunități de mare valoare. Alocarea resurselor necesare și gradul de utilizare/eficacitate a hub-urilor de către grupul țintă vor garanta sustenabilitatea acestor spații

Recomandări pentru factorii de decizie politică și acțiuni participative (DEMESTONE & CIRCLE)

Pentru a operaționaliza multifuncționalitatea și pentru a promova incluziunea femeilor din mediul rural, factorii de decizie politică ar trebui:

 • Să se folosească Fondul Social European pentru a activa, prin intermediul furnizorilor locali de educație și formare profesională programe de formare permanente dedicate femeilor din mediul rural concepute strict pentru nevoile acestora;
 • Să includă în cadrul programelor de dezvoltare rurală măsuri specifice privind femeile, rolul acestora în zonele rurale și multifuncționalitatea;
 • Să asigure reprezentarea femeilor și un rol activ în cadrul abordării LEADER , metoda de dezvoltare locală promovată de UE, în care fermierii, întreprinderile rurale, organizațiile locale, autoritățile publice și persoane din diferite sectoare se reunesc pentru a forma grupuri de acțiune locală (GAL) cu scopul de a elabora strategii de dezvoltare a zonelor rurale și de a aloca resurse
 • Să promoveze, în cadrul municipalităților, a evenimentelor de consultare, a asociațiilor intermediare și a birourilor de consiliere dedicate femeilor care au o afacere sau care doresc să facă acest lucru.

Recomandări pentru politicile și acțiunile UE (IHF)

Politicile UE pot promova multifuncționalitatea femeilor ca motor al dezvoltării rurale prin:

 • Colectarea sistematică de date bazate pe gen în zonele rurale pentru a elabora strategii mai bune de emancipare a femeilor.
 • Asigurarea unei reprezentări egale a femeilor în cadrul Grupurilor de acțiune locală (GAL) prin integrarea unor noi indicatori de gen în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

PAC promovează abordarea LEADER, precum și obiectivul "Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, inclusiv a participării femeilor în agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale" (a se vedea Regulamentul UE 2021/2115 ). Potrivit Comisiei Europene, organismele de luare a deciziilor din cadrul GAL-urilor ar trebui să fie echilibrate din punct de vedere al genului, însă femeile sunt încă subreprezentate (Curtea de Conturi Europeană, 2022). Pentru a remedia acest decalaj, pot fi integrați unii indicatori de impact legați de obiectivul PAC menționat mai sus, după cum urmează:

Indicatorul R.38: Ponderea populației rurale acoperite de strategii de dezvoltare locală (acoperire LEADER)
Posibil indicator suplimentar: Ponderea populației feminine din mediul rural acoperită de strategiile de dezvoltare locală

Indicatorul R.39: Nr. de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din domeniul bioeconomiei, dezvoltate cu sprijinul PAC
Posibil indicator suplimentar: Numărul de întreprinderi feminine din mediul rural dezvoltate cu sprijinul PAC

Îmbunătățirea incluziunii sociale a femeilor și promovarea antreprenoriatului feminin (IDP & KLEINON)

 • Crearea de servicii de consiliere/sprijin gratuite sau accesibile pentru a ajuta femeile să identifice, să acceseze și să gestioneze fondurile naționale și europene disponibile
 • Consultarea și implicarea femeile din comunitatea locală în toate etapele de dezvoltare strategică
 • Încurajarea deținerii de către femei a terenurilor și a activelor de producție prin stimulente fiscale/ scutiri

Recomandări pentru sectorul academic și pentru îmbunătățirea cercetării (SEERC)

 • Identificarea impactului multifuncționalității la nivelul familiei, al întreprinderii și al comunității
 • Elaborarea unui cadru UE pentru a înțelege conceptualizarea multifuncționalității
 • Efectuarea de cercetări primare cu femei din comunitățile rurale

A doua parte: Lecții învățate

A doua parte a documentului conține recomandări și lecții învățate rezultate în urma fazei de testare și validare (Sarcina 3.3). Organizarea cursurilor de formare pentru grupurile țintă a permis partenerilor sa identifice strategii și metode pentru a veni mai bine în întâmpinarea nevoilor de formare ale femeilor din mediul rural. Feedback-ul pozitiv al participanților subliniază eficiența proiectului în ceea ce privește furnizarea de conținuturi și resurse educaționale valoroase. În același timp, sesiunile de testare și validare au permis partenerilor să identifice arii de îmbunatațire ulterioară, care pot sprijini formatorii și factorii de decizie în efortul lor de a servi grupurile-țintă:

 • Din perspectiva experienței de învățare, participanții au confirmat că materialele video și instrumentele de auto-evaluare sunt foarte apreciate, solicitand o integrare mai sistematica a conținuturilor de acest tip.
 • Actualizarea constantă a materialelor de formare este de asemenea necesară pentru a se asigura relevanța acestora odată cu evoluția cunoștințelor și tehnologiei.
 • Resursele MORE au fost în mod deosebit apreciate pentru abordarea de tip micro-learning, care presupune furnizarea conținuturilor în unități de învățare mici, focusate și ușor de procesat. Este important să nu suprasolicităm atenția participanților cu detalii care nu sunt absolut necesare.
 • Abordarea de tip ”micro-learning” facilitează ușurința în utilizarea conținutului fără asistență suplimentară; într-adevăr, femeile din mediul rural solicit resurse precum cele dezvoltate în cadrul proiectului MORE, care sunt ușor de urmărit și nu necesită sprijin specializat. Designul ia în calcul timpul limitat pe care femeile din mediul rural îl au la dispoziție datorită responsabilităților variate ale acestora din urmă, și maximizează eficiența experienței de învățare, făcând-o mult mai eficientă și atractivă.
 • În orice caz, servciile de suport sunt binevenite în asistarea participanților, mai ales atunci când vine vorba de implementarea celor învățate, cu precădere în domeniul antreprenoriatului, unde sunt în mod deosebit solicitate. Acest tip de cerere dovedește relevanța programelor precum cele de mentorat, ateliere axate pe anumite competențe, consultanța post-formare ce poate fi integrate cu resursele de tipul celor dezvoltate în cadrul proiectului MORE.
 • Pentru a determina cel mai potrivit format pentru sesiunile de formare este necesară consulatrea grupurilor-țintă, oferind opțiuni precum sesiuni față în față ghidate de trainer, activități interactive programate, proiecte de grup și evenimente locale.
 • Este important ca acele cursuri adresate femeilor din mediul rural sa nu fie generice, ci să ofere conținut adaptat în mod specific contextului rural, incluzând caracteristicile sale unice, provocările și oportunitățile specifice. În acest scop, implicarea actorilor locali poate juca un rol semnificativ: colaborarea strânsă cu autoritățile și comunitățile locale poate contribui la adaptarea cursurilor în funcție de probelemele specifice unei anumite regiuni, pune în valoare unele resurse deja existente în mod efficient, facilita conexiunile între participanții la formare și antreprenorii, afacerile și piețele locale.

CONSORȚIU!

Parteneri