EN | ES | IT | RO | PL | GR

Ανάλυση

Τα θέματα φύλου θα πρέπει να ενσωματωθούν στις αγροτικές πολιτικές σε διάφορα επίπεδα και υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης της έρευνας για τις δομές και τις διαδικασίες αγροτικής διακυβέρνησης από την άποψη της ισότητας των φύλων (Wiest, 2016). Οι γυναίκες της υπαίθρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα, σε σύγκριση όχι μόνο με τους άνδρες της υπαίθρου, αλλά και με τις αστικές γυναίκες. Παρά τις προσπάθειες πολιτικής, τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών και εκθέσεων δείχνουν ότι η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής. Η εταιρική σχέση MORE αποφάσισε λοιπόν να προβλέψει ένα Αποτέλεσμα Έργου που στοχεύει σε μια εξαντλητική ανάλυση της πολυλειτουργικότητας των γυναικών της υπαίθρου ως ένα νέο τρόπο προώθησης της ανάπτυξης και της αναγέννησης των αγροτικών πλαισίων της ΕΕ.

Η έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές:

 • Ορισμός της πολυλειτουργικότητας των γυναικών
 • Πλαίσιο, πλαίσιο πολιτικής και ιστορική εξέλιξη αυτής της έννοιας σε επίπεδο ΕΕ και χωρών εταίρων.
 • Βέλτιστες πρακτικές στον ακαδημαϊκό χώρο και στη χάραξη πολιτικής.
 • Βέλτιστες πρακτικές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Διαδικασίες συνδημιουργίας και κόμβοι των κοινοτήτων ως νέοι καινοτόμοι τρόποι για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της συμμετοχής των γυναικών –και γενικότερα των πολιτών– στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.
 • Τελικές συστάσεις για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Οδηγίες για την αναπαραγωγή του παραδείγματος MORE.

Baseline Report Executive Summary
White Paper Executive Summary

An analysis of the multifuntionality of rural women as a new paradigm for rural development was undertaken at the EU level and within each of the countries represented within the MORE partnership, namely: Spain, Greece, Italy, Poland, and Romania. Within each of the country level analyses undertaken, a similar methodology was followed to ensure that the following areas were effectively covered: Definition, Policy Framework, Best Practices, Training Needs, and Co-Creation Examples.

Although no official or formal working definition regarding multifunctionality appears present, it is clear that the multiple roles of rural women are indirectly acknowledged and addressed in various contexts. It was concluded that the multifunctional role of rural women is a reality and, although there is no formal definition associated with it, the situation is similar in participant countries to that of the rest of the EU countries. Going forward, to ensure consistency across the EU, there needs to be a modernised, formal definition brought forward for guidance beyond the stereotypical view.

Policy frameworks across the participant countries appear fragmented and haphazard. Each country studied appears to be experiencing similar problems and concerns related to its rural environments and the role of women but their policy approaches differ substantially from reactive to proactive with uneven applications. As such, there needs to be more of a more substantive EU framework setting minimum requirements and obligations to create a semblance of fairness.

Despite varying policy frameworks a number of what can be considered best practices inside MORE participating countries. What is interesting is that many of these practices appear to be related to the area of agriculture and agri-tourism, somewhat stereotypical of rural environments. As well, they tend to be private initiatives rather than policy-level interventions. What appears to be lacking are mechanisms to transfer best practices related to the multifunctionality of women in rural environments across the EU. This would help leverage the positive things that are happening while helping to avoid undesired consequences.

The training needs related to the multifunctionality of rural women were found to, naturally, be varied given the number of different activities they are involved in and are responsible for within their communities. What has been identified across the countries is that, apart from the general training (formal and informal) offered at the country level, targeted training related specifically to the multifunctional needs of rural women is quite absent despite some pockets of activity in some countries. What is clear is that many of the activities are fragmented and primarily focused on building agrarian knowledge as opposed to the fundamentals of entrepreneurship including digital transformation. There exists a dynamic need to much more effectively, and directly, understand the needs of rural women from a holistic perspective and tailor training to their circumstances. This would allow the gearing of such training towards their personal future success as well as that of their communities.

What has been identified in terms of co-creation activities is a lack of initiatives and activities specifically aimed at rural women. Co-creation, together with community hubs, is intended to shape new and innovative ways of improving education and the participation of citizens, particularly women, in rural areas of the EU. It involves building relationships between stakeholder groups and sharing of knowledge and resources for mutual benefit. In the case of rural development, which is characterised by the collaborative economy, associations, and cooperatives, having a space such as a community hub makes it possible to promote synergies between all the parties involved, boosting the development of the rural environment.

This document is the result of the MORE Project Task 2.4 “Final guidelines and recommendations based on the MORE paradigm”. It defines guidelines on how to replicate the MORE educational approach and includes recommendations for policy-makers, academia, trainers and the economic sector on how to better empower rural women and increase their training and skills for their multifunctional role.

THE MORE PROJECT APPROACH

The project has stimulated inclusive participation of rural women and other rural stakeholders by:

 1. Involving the target group in the results’ definition through the establishment of “Rural Women Hubs”;
 2. Performing in-depth research on multifunctionality; and,
 3. Creating the first digital EU community dedicated to multifunctional rural women.

Just in the last decade co-creation has started being applied for the design and delivery of public processes and products. The MORE project research (PR2) has analysed how co-creation can be applied in rural areas, to engage women in the educational processes for rural development and regeneration, and to ensure their direct involvement and motivation. The White Paper shows how to achieve these objectives, presenting tips and strategies to all the different actors involved in this development and empowerment process.

THE WHITE PAPER STRUCTURE

First part: A set of boxes collecting partners’ recommendations

Each box addresses the needs of a particular target and a particular domain. Partners provided inputs depending on their particular field of expertise and research; indeed, the content of this section stems directly from the results of the “MORE study on multifunctionality of rural women as a new paradigm for rural development”, carried out by partners in PR2, and the co-creation events carried out in PR3.

Recommendations for VET providers (RADIO ECCA)

To improve the quality of training addressed at rural women, VET providers should:

Support mentoring, tutoring and accompaniment;

 • Design and maintain a system for listening to the user in a systematic way.
 • Let the design of the training be tailored to the rural environment itself.
 • Adopt case studies and practical approach based on the rural environment.
 • Tackle Multifunctionality as a skill by working on soft skills and the OECD “transformative competencies” (creative and design thinking / thinking and acting in a more integrated way / self-regulation, self-efficacy, responsibility, problem solving and adaptability).

How to enhance digital skills (ITSFA)

 • Adopt policies and action plans to facilitate access to digital media, equipment, and resources
 • Promote digital literacy and digital entrepreneurship empowerment
 • Create digital hubs, shared business/entrepreneurial space representing an employment network that fosters a business ecosystem and generates new opportunities of great value. The allocation of the necessary resources and the usability/effectiveness of the hubs by the target group will guarantee the sustainability of these spaces

Recommendations for policy makers and participative actions (DEMESTONE & CIRCLE)

To operationalize the multifunctionality and foster rural women inclusion policy makers should:

 • Leverage the European Social Fund to activate, through local VET providers, permanent dedicated training programmes for rural women strictly designed for their needs;
 • Include within the Rural Development Programmes specific measures on women, their role in rural areas and multifunctionality
 • Ensure women representation and active role within the LEADER approach, the local development method promoted by the EU in which farmers, rural businesses, local organisations, public authorities and individuals from different sectors come together to form Local Action groups (LAGs) with the aim of designing rural areas development strategies and allocating resources
 • Promote, within the municipalities, consultation events, intermediary associations and advisory desks dedicated to women running a business or willing to do so.

Recommendations for EU policies and actions (IHF)

EU policies can promote women multifunctionality as a driver for rural development by:

 • Systematically collecting gender-based data in rural areas in order to design better strategies for women empowerment.
 • Ensuring an equal representation of women within the Local Action Groups (LAGs) by integrating new gender-based indicators within the Common Agricultural Policy (CAP).

The CAP promotes the LEADER approach as well as the objective “Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and local development in rural areas” (See EU Regulation 2021/2115). According to the European Commission decision-making bodies within the LAGs should be gender-balanced; however, women are still underrepresented (European Court of Auditors, 2022). To address this gap some impact indicators related to the abovementioned CAP’s objective may be integrated as follows:

Indicator R.38: Share of rural population covered by local development strategies (LEADER coverage)
Possible additional indicator: Share of rural women population covered by local development strategies

Indicator R.39: No. of rural businesses, including bio-economy businesses, developed with CAP support
Possible additional indicator: Number or rural female businesses developed with CAP support

How to enhance women economic inclusion and female entrepreneurship (IDP & KLEINON)

 • Set up free or accessible counselling/support services to assist women identify, access, and manage available national and EU funding
 • Consult and involve women from the local community in all stages of strategic development
 • Encourage women’s ownership of land and productive assets through tax incentives/exemptions

Recommendations for the academic sector and the enhancement of research (SEERC)

 • Identify the impact of multifunctionality on family, business, and community levels
 • Develop an EU framework to understand the conceptualisation of multifunctionality
 • Conduct primary research with women, men, and children in rural communities

Second part: Lessons learnt

The second part of the White Paper gathers recommendations and lessons learnt resulting from the Test and Validation phase (Task 3.3). The delivery of the training courses to the target group allowed partners to identify strategies and methods to better address rural women training needs.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ!

Εταίροι