EN | ES | IT | RO | PL | GR

Ανάλυση

Τα θέματα φύλου θα πρέπει να ενσωματωθούν στις αγροτικές πολιτικές σε διάφορα επίπεδα και υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης της έρευνας για τις δομές και τις διαδικασίες αγροτικής διακυβέρνησης από την άποψη της ισότητας των φύλων (Wiest, 2016). Οι γυναίκες της υπαίθρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα, σε σύγκριση όχι μόνο με τους άνδρες της υπαίθρου, αλλά και με τις αστικές γυναίκες. Παρά τις προσπάθειες πολιτικής, τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών και εκθέσεων δείχνουν ότι η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής. Η εταιρική σχέση MORE αποφάσισε λοιπόν να προβλέψει ένα Αποτέλεσμα Έργου που στοχεύει σε μια εξαντλητική ανάλυση της πολυλειτουργικότητας των γυναικών της υπαίθρου ως ένα νέο τρόπο προώθησης της ανάπτυξης και της αναγέννησης των αγροτικών πλαισίων της ΕΕ.

Η έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές:

 • Ορισμός της πολυλειτουργικότητας των γυναικών
 • Πλαίσιο, πλαίσιο πολιτικής και ιστορική εξέλιξη αυτής της έννοιας σε επίπεδο ΕΕ και χωρών εταίρων.
 • Βέλτιστες πρακτικές στον ακαδημαϊκό χώρο και στη χάραξη πολιτικής.
 • Βέλτιστες πρακτικές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Διαδικασίες συνδημιουργίας και κόμβοι των κοινοτήτων ως νέοι καινοτόμοι τρόποι για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της συμμετοχής των γυναικών –και γενικότερα των πολιτών– στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.
 • Τελικές συστάσεις για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Οδηγίες για την αναπαραγωγή του παραδείγματος MORE.

Βασική αναφορά Περίληψη των κυριότερων σημείων

Μια ανάλυση της πολυλειτουργικότητας των γυναικών της υπαίθρου ως νέου παραδείγματος για την αγροτική ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΕΕ και σε καθεμία από τις χώρες που εκπροσωπούνται στη σύμπραξη MORE, και συγκεκριμένα: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία. Σε καθεμία από τις αναλύσεις σε επίπεδο χώρας που πραγματοποιήθηκαν, ακολουθήθηκε παρόμοια μεθοδολογία για να διασφαλιστεί ότι καλύπτονταν αποτελεσματικά οι ακόλουθοι τομείς: Ορισμός, Πλαίσιο Πολιτικής, Βέλτιστες Πρακτικές, Ανάγκες Κατάρτισης και Παραδείγματα Συν-Δημιουργίας.

Αν και δεν υπάρχει επίσημος ή επίσημος ορισμός εργασίας σχετικά με την πολυλειτουργικότητα, είναι σαφές ότι οι πολλαπλοί ρόλοι των γυναικών της υπαίθρου αναγνωρίζονται έμμεσα και αντιμετωπίζονται σε διάφορα πλαίσια. Συνήχθη το συμπέρασμα ότι ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών της υπαίθρου είναι πραγματικότητα και, παρόλο που δεν υπάρχει επίσημος ορισμός που να σχετίζεται με αυτόν, η κατάσταση είναι παρόμοια στις συμμετέχουσες χώρες με αυτή των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ. Στο μέλλον, για να διασφαλιστεί η συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ, πρέπει να προβληθεί ένας εκσυγχρονισμένος, επίσημος ορισμός για καθοδήγηση πέρα από τη στερεότυπη άποψη.

Τα πλαίσια πολιτικής σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες εμφανίζονται κατακερματισμένα και τυχαία. Κάθε χώρα που μελετήθηκε φαίνεται να αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και ανησυχίες που σχετίζονται με το αγροτικό της περιβάλλον και τον ρόλο των γυναικών, αλλά οι πολιτικές προσεγγίσεις τους διαφέρουν ουσιαστικά από αντιδραστική έως προληπτική με άνισες εφαρμογές. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να υπάρξει περισσότερο ένα πιο ουσιαστικό πλαίσιο της ΕΕ που να θέτει ελάχιστες απαιτήσεις και υποχρεώσεις για να δημιουργήσει μια φαινομενική δικαιοσύνη.

Παρά τα ποικίλα πλαίσια πολιτικής, ορισμένες από αυτές που μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές σε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ συμμετέχουσες χώρες. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πολλές από αυτές τις πρακτικές φαίνεται να σχετίζονται με τον τομέα της γεωργίας και του αγροτουρισμού, κάπως στερεότυπες για τα αγροτικά περιβάλλοντα. Επίσης, τείνουν να είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες παρά παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής. Αυτό που φαίνεται να λείπει είναι μηχανισμοί μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την πολυλειτουργικότητα των γυναικών σε αγροτικά περιβάλλοντα σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα βοηθούσε στην αξιοποίηση των θετικών πραγμάτων που συμβαίνουν, ενώ θα βοηθούσε στην αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών.

Οι ανάγκες κατάρτισης που σχετίζονται με την πολυλειτουργικότητα των γυναικών της υπαίθρου διαπιστώθηκε ότι, φυσικά, ποικίλλουν δεδομένου του αριθμού των διαφορετικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν και για τις οποίες είναι υπεύθυνες εντός των κοινοτήτων τους. Αυτό που έχει εντοπιστεί σε όλες τις χώρες είναι ότι, εκτός από τη γενική κατάρτιση (επίσημη και άτυπη) που προσφέρεται σε επίπεδο χώρας, η στοχευμένη εκπαίδευση που σχετίζεται ειδικά με τις πολυλειτουργικές ανάγκες των γυναικών της υπαίθρου είναι αρκετά απούσα παρά ορισμένες θέσεις δραστηριότητας σε ορισμένες χώρες. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πολλές από τις δραστηριότητες είναι κατακερματισμένες και επικεντρώνονται κυρίως στην οικοδόμηση αγροτικής γνώσης σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υπάρχει μια δυναμική ανάγκη για πολύ πιο αποτελεσματική και άμεση κατανόηση των αναγκών των γυναικών της υπαίθρου από μια ολιστική προοπτική και προσαρμογή της εκπαίδευσης στις περιστάσεις τους. Αυτό θα επέτρεπε τον προσανατολισμό μιας τέτοιας εκπαίδευσης προς την προσωπική μελλοντική επιτυχία τους καθώς και προς αυτήν των κοινοτήτων τους.

Αυτό που έχει εντοπιστεί όσον αφορά τις δραστηριότητες συνδημιουργίας είναι η έλλειψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες της υπαίθρου. Η συνδημιουργία, μαζί με τους κοινοτικούς κόμβους, αποσκοπεί στη διαμόρφωση νέων και καινοτόμων τρόπων βελτίωσης της εκπαίδευσης και της συμμετοχής των πολιτών, ιδιαίτερα των γυναικών, στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Περιλαμβάνει την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ ομάδων ενδιαφερομένων και την ανταλλαγή γνώσεων και πόρων για αμοιβαίο όφελος. Στην περίπτωση της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεργατική οικονομία, ενώσεις και συνεταιρισμούς, η ύπαρξη ενός χώρου όπως ένας κοινοτικός κόμβος καθιστά δυνατή την προώθηση συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, ενισχύοντας την ανάπτυξη του αγροτικού περιβάλλοντος.


Λευκό χαρτί Περίληψη των κυριότερων σημείων

Αυτό το έγγραφο είναι το αποτέλεσμα του MORE Project Task 2.4 «Τελικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που βασίζονται στο παράδειγμα MORE». Καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο αναπαραγωγής της εκπαιδευτικής προσέγγισης MORE και περιλαμβάνει συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τους εκπαιδευτές και τον οικονομικό τομέα σχετικά με το πώς να ενδυναμώσουν καλύτερα τις γυναίκες της υπαίθρου και να αυξήσουν την κατάρτιση και τις δεξιότητές τους για τον πολυλειτουργικό τους ρόλο.

ΟΣΟ MORE ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

T Το έργο ενθάρρυνε τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς των γυναικών της υπαίθρου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών της υπαίθρου μέσω:

 1. Συμμετοχή της ομάδας στόχου στον ορισμό των αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας «Κόμβων Γυναικών της υπαίθρου».
 2. Διεξαγωγή εις βάθος έρευνας για την πολυλειτουργικότητα. και
 3. Δημιουργία της πρώτης ψηφιακής κοινότητας της ΕΕ αφιερωμένη στις πολυλειτουργικές γυναίκες της υπαίθρου.

Μόλις την τελευταία δεκαετία άρχισε να εφαρμόζεται η συν-δημιουργία για το σχεδιασμό και την παράδοση δημόσιων διαδικασιών και προϊόντων. Η έρευνα του έργου MORE (PR2) έχει αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η συν-δημιουργία σε αγροτικές περιοχές, για τη συμμετοχή των γυναικών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες για την αγροτική ανάπτυξη και την αναγέννηση και για τη διασφάλιση της άμεσης συμμετοχής και των κινήτρων τους. Η Λευκή Βίβλος δείχνει πώς να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, παρουσιάζοντας συμβουλές και στρατηγικές σε όλους τους διαφορετικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης και ενδυνάμωσης.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΒΙΤΛΙΟΥ

Πρώτο μέρος: Ένα σύνολο κουτιών που συλλέγουν τις συστάσεις των συνεργατών

Κάθε πλαίσιο καλύπτει τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου στόχου και ενός συγκεκριμένου τομέα. Οι εταίροι παρείχαν πληροφορίες ανάλογα με το συγκεκριμένο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης και έρευνάς τους. Πράγματι, το περιεχόμενο αυτής της ενότητας προέρχεται άμεσα από τα αποτελέσματα της «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗΣ μελέτης για την πολυλειτουργικότητα των γυναικών της υπαίθρου ως νέο παράδειγμα για την αγροτική ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε από εταίρους στο PR2, και τις εκδηλώσεις συνδημιουργίας που πραγματοποιήθηκαν στο PR3.

Συστάσεις για παρόχους VET (RADIO ECCA)

Για να βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης που απευθύνεται σε γυναίκες της υπαίθρου, οι πάροχοι VET θα πρέπει:

 • Υποστήριξη καθοδήγησης, καθοδήγησης και συνοδείας.
 • Σχεδιάστε και συντηρήστε ένα σύστημα για την ακρόαση του χρήστη με συστηματικό τρόπο
 • Αφήστε τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης να είναι προσαρμοσμένος στο ίδιο το αγροτικό περιβάλλον
 • Υιοθέτηση περιπτωσιολογικών μελετών και πρακτικής προσέγγισης με βάση το αγροτικό περιβάλλον
 • Αντιμετωπίστε την πολυλειτουργικότητα ως δεξιότητα δουλεύοντας πάνω στις ήπιες δεξιότητες και τις «μετασχηματιστικές ικανότητες» του ΟΟΣΑ (δημιουργική και σχεδιαστική σκέψη / σκέψη και δράση με πιο ολοκληρωμένο τρόπο / αυτορρύθμιση, αυτο-αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων και προσαρμοστικότητα).

Πώς να βελτιώσετε τις ψηφιακές δεξιότητες (ITSFA)

 • Υιοθέτηση πολιτικών και σχεδίων δράσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ψηφιακά μέσα, εξοπλισμό και πόρους
 • Προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και της ενδυνάμωσης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργήστε ψηφιακούς κόμβους, κοινόχρηστο επιχειρηματικό/επιχειρηματικό χώρο που αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο απασχόλησης που προωθεί ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες μεγάλης αξίας. Η διάθεση των απαραίτητων πόρων και η χρηστικότητα/αποτελεσματικότητα των κόμβων από την ομάδα-στόχο θα εγγυηθεί τη βιωσιμότητα αυτών των χώρων

Συστάσεις για φορείς χάραξης πολιτικής και συμμετοχικές δράσεις (DEMESTONE & CIRCLE)

Για τη λειτουργικότητα της πολυλειτουργικότητας και την προώθηση της ένταξης των γυναικών της υπαίθρου θα πρέπει οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής:

 • Να αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ενεργοποιήσει, μέσω τοπικών παρόχων ΕΕΚ, μόνιμα ειδικά προγράμματα κατάρτισης για γυναίκες της υπαίθρου που έχουν σχεδιαστεί αυστηρά για τις ανάγκες τους.
 • Να συμπεριληφθούν στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα μέτρα για τις γυναίκες, τον ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές και την πολυλειτουργικότητα.
 • Διασφάλιση της εκπροσώπησης και του ενεργού ρόλου των γυναικών στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER, της μεθόδου τοπικής ανάπτυξης που προωθείται από την ΕΕ, στην οποία αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις, τοπικές οργανώσεις, δημόσιες αρχές και άτομα από διαφορετικούς τομείς ενώνονται για να σχηματίσουν ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) με στόχο σχεδιασμός αναπτυξιακών στρατηγικών αγροτικών περιοχών και διάθεση πόρων·
 • Προώθηση, εντός των δήμων, εκδηλώσεων διαβούλευσης, ενδιάμεσων ενώσεων και συμβουλευτικών γραφείων αφιερωμένων σε γυναίκες που διευθύνουν μια επιχείρηση ή επιθυμούν να το κάνουν.

Συστάσεις για πολιτικές και δράσεις της ΕΕ (IHF)

Οι πολιτικές της ΕΕ μπορούν να προωθήσουν την πολυλειτουργικότητα των γυναικών ως μοχλό για την αγροτική ανάπτυξη με:

 • Συστηματική συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να σχεδιαστούν καλύτερες στρατηγικές για την ενδυνάμωση των γυναικών.
 • Διασφάλιση ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με την ενσωμάτωση νέων δεικτών με βάση το φύλο στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ / CAP).

Η ΚΓΠ προωθεί την προσέγγιση LEADER καθώς και τον στόχο «Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, την κοινωνική ένταξη και την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές» (βλ. Κανονισμό EU Regulation 2021/2115). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα όργανα λήψης αποφάσεων εντός των ΟΤΔ θα πρέπει να είναι ισόρροπα ως προς το φύλο. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2022). Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού, ορισμένοι δείκτες επιπτώσεων που σχετίζονται με τον προαναφερόμενο στόχο της ΚΓΠ μπορούν να ενσωματωθούν ως εξής:

Δείκτης R.38: Μερίδιο αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (κάλυψη LEADER)
Πιθανός πρόσθετος δείκτης: Μερίδιο γυναικείου πληθυσμού της υπαίθρου που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

Δείκτης R.39: Αριθμός αγροτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων βιοοικονομίας, που αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη της ΚΓΠ
Πιθανός πρόσθετος δείκτης: Αριθμός ή αγροτικές γυναικείες επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη της ΚΓΠ

Πώς να ενισχύσετε την οικονομική ένταξη των γυναικών και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (IDP & KLEINON)

 • Δημιουργία δωρεάν ή προσβάσιμων υπηρεσιών παροχής συμβουλών/υποστήριξης για να βοηθήσουν τις γυναίκες να εντοπίσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαχειριστούν τη διαθέσιμη εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση.
 • Συμβουλευτείτε και εμπλέξτε γυναίκες από την τοπική κοινότητα σε όλα τα στάδια στρατηγικής ανάπτυξης.
 • Ενθάρρυνση της ιδιοκτησίας γης και παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων από τις γυναίκες μέσω φορολογικών κινήτρων/απαλλαγών.

Συστάσεις για τον ακαδημαϊκό τομέα και την ενίσχυση της έρευνας (SEERC)

 • Προσδιορίστε τον αντίκτυπο της πολυλειτουργικότητας σε επίπεδο οικογένειας, επιχειρήσεων και κοινότητας
 • Ανάπτυξη ενός πλαισίου ΕΕ για την κατανόηση της σύλληψης της πολυλειτουργικότητας
 • Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας με γυναίκες, άνδρες και παιδιά σε αγροτικές κοινότητες

Second part: Lessons learnt

The second part of the White Paper gathers recommendations and lessons learnt resulting from the Test and Validation phase (Task 3.3). The delivery of the training courses to the target group allowed partners to identify strategies and methods to better address rural women training needs.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ!

Εταίροι