EN | ES | IT | RO | PL | GR


Ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών ως βασικού μοχλού για την αγροτική ανάπτυξη Ο ιστότοπος MORE είναι πλέον διαθέσιμος στο διαδίκτυο

Ο επίσημος ιστότοπος MORE αντιπροσωπεύει ένα αποθετήριο των αποδόσεων του έργου, των αποτελεσμάτων, των ειδήσεων και των επαφών και θα είναι η πλατφόρμα ΑΕΠ για τις ομάδες-στόχους για πρόσβαση σε MORE πόρους και εκπαιδευτικό υλικό.

Το MORE είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των ευκαιριών κατάρτισης και των προσόντων των γυναικών της υπαίθρου της ΕΕ. Η πραγματικότητα της ζωής των γυναικών στις αγροτικές περιοχές έχει γίνει πιο διαφορετική τις τελευταίες δεκαετίες. Στη σημερινή κοινωνία, οι γυναίκες αναλαμβάνουν έναν «πολυλειτουργικό ρόλο» στο πολυπρόσωπο πλαίσιο των οικογενειών τους (δηλαδή φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων) και στους κοινωνικούς και εργασιακούς δεσμούς. Αυτή η πολλαπλότητα ρόλων συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών τους, καθώς και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου, στη συμμετοχή στα κοινά και στους τρόπους επανεξέτασης των εδαφικών πλαισίων.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών είναι ουσιαστικός για τη διάσωση των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, ο πληθυσμός των οποίων αναμένεται να συρρικνωθεί σε σχεδόν 8 εκατομμύρια έως το 2050, σε αντίθεση με έναν ταχέως αναπτυσσόμενο αστικό πληθυσμό που θα φτάσει τα 24 εκατομμύρια έως το 2050. Γυναίκες της υπαίθρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα, σε σύγκριση όχι μόνο με τους άνδρες της υπαίθρου, αλλά και με τις αστικές γυναίκες. Λόγω των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των τοπικών αγορών εργασίας, οι γυναίκες πρέπει να μεταναστεύσουν από τις αγροτικές περιοχές σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες. Ωστόσο, για τις παλαιότερες γενιές, ο ρόλος του οικιακού φροντιστή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην κινητικότητα. Οι γυναίκες της υπαίθρου είναι πιο δυσαρεστημένες με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης στις περιφέρειές τους. Επιπλέον, συμβάλλουν σημαντικά στον αγροτικό τομέα όσον αφορά τον χρόνο εργασίας στη γεωργία. Ωστόσο, μόνο το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ανήκουν επίσημα σε γυναίκες. Τις περισσότερες φορές, τα επίσημα έγγραφα, τα δικαιώματα και η εκπροσώπηση σε αγροτικές ενώσεις ή τοπικές ομάδες είναι στο όνομα των ανδρών ομολόγων τους.

 Αν και ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών της υπαίθρου έχει τονιστεί από τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζεται από τους τομείς πολιτικής και κοινωνικοοικονομικούς τομείς της εθνικής και τοπικής πραγματικότητας.

Οι εταίροι MORE έχουν αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις κατά πρώτο λόγο, εντός των περιφερειακών αγροτικών πλαισίων στα οποία δραστηριοποιούνται. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να προωθήσουν μια πρόταση έργου για να συμβάλουν στην κάλυψη αυτών των κενών. Το MORE ανταποκρίνεται έτσι στην ανάγκη για αύξηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών της υπαίθρου και για να τις καταστήσει άμεσους φορείς των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής έχει αναληφθεί περιορισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική δράση για την πολυλειτουργικότητα: το MORE θα ξεπεράσει αυτούς τους περιορισμούς με τη διεξαγωγή εις βάθος ερευνητικής ανάλυσης, την ανάπτυξη 10 μαθημάτων κατάρτισης ηλεκτρονικής μάθησης και την προώθηση της πρώτης ψηφιακής κοινότητας γυναικών της υπαίθρου, που υποστηρίζεται άμεσα από την ανατροφοδότηση ομάδων στόχου.

Το έργο ξεκίνησε επίσημα στις 6 Ιουνίου 2022, με την πρώτη διαδικτυακή διακρατική συνάντηση, κατά την οποία οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, να καθορίσουν χρονοδιαγράμματα και τα αντίστοιχα καθήκοντα τους επόμενους μήνες. Μία από τις πρώτες δραστηριότητες ήταν η ανάπτυξη, η δοκιμή και η εφαρμογή της πλατφόρμας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ).

Η πλατφόρμα MORE είναι η κύρια έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου και το μεγαλύτερο και πιο απτό κανάλι της για διεθνή προβολή και είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες (EN, ES, IT, RO, PL, GR) με όλο το περιεχόμενό της εντελώς δωρεάν, χωρίς την απαίτηση εγγραφής/ταυτοποίησης από τον χρήστη. Ο ιστότοπος MORE είναι πλέον online στη διεύθυνση https://www.moreproject.eu/. 
Για τα επόμενα δύο χρόνια, η Πλατφόρμα θα φιλοξενεί και θα ενσωματώνει όλα τα κύρια επιτεύγματα της κοινοπραξίας. Κάθε ενότητα της πλατφόρμας MORE είναι μια αυτόνομη βιβλιοθήκη της αντίστοιχης απόδοσης.

Η εκπαίδευση MORE θα αποτελείται από 10 ηλεκτρονικά μαθήματα σχεδιασμένα - και συνδημιουργημένα με - ενήλικες γυναίκες της υπαίθρου, με τρόπο που θα ενισχύσει την πολυλειτουργικότητά τους για να τις εξοπλίσει με ικανότητες, δεξιότητες και εργαλεία.

Αυτά τα μαθήματα κατάρτισης θα βασιστούν στην εμπεριστατωμένη γνώση των εταίρων σε προγράμματα ΕΕΚ ενηλίκων.

Σκοπός είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ομάδας-στόχου.

Επιπλέον, η ενότητα "Συνεργάτες" θα είναι σχετική με τον εκτεταμένο αντίκτυπο του έργου, καθώς οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για το έργο θα μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα MORE και να γίνουν συνδεδεμένοι εταίροι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MORE:  https://www.moreproject.eu/
 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ!

Εταίροι