EN | ES | IT | RO | PL | GR
Εισαγωγή χρήστη στο πλαίσιο GreenComp
Φόρμα σχολίων    |    Αναπαραγωγή ήχου    |    Λήψη περιεχομένου: /    |   


Πλαίσιο GreenComp

Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ικανοτήτων Βιωσιμότητας Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στα εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά μας ιδρύματα είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη τόσο του περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας. 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση των πληροφοριών, των δεξιοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για να αγαπάμε πραγματικά τον πλανήτη μας και να εφαρμόζουμε προστατευτικά μέτρα γίνονται δυνατά μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Αυτό θα διευκολύνει τη στροφή προς μια δίκαιη, φιλική προς το περιβάλλον οικονομία και κοινωνία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως έναν από τους κορυφαίους στόχους της για τα επόμενα χρόνια εκτός από άλλους στόχους.

Μάθετε περισσότερα στο: GreenComp: the European sustainability competence framework

Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ικανοτήτων Βιωσιμότητας: πλαίσιο πολιτικήςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Επιτροπή δημιούργησε αυτό το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων Βιωσιμότητας, το GreenComp, ως απάντηση σε προηγούμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της εκπαίδευσης βάσει ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν ιδέες βιωσιμότητας σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μαθήματα. 

Το GreenComp μπορεί να βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις έννοιες της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα σπουδών, βασιζόμενοι σε αυτήν την προσπάθεια.

GreenComp – Τι είναι αυτόΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές στην απόκτηση πληροφοριών, δεξιοτήτων και στάσεων που ενθαρρύνουν τρόπους σκέψης, σχεδίασης και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και για τη δημόσια υγεία, το GreenComp καθορίζει ένα σύνολο βιώσιμων ικανοτήτων που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το GreenComp αποτελείται από τέσσερις αλληλένδετους Τομείς Δεξιοτήτων:

 1. Δράση για τη βιωσιμότητα
 2. Οραματισμός βιώσιμων μελλοντικών
 3. Αγκαλιάζοντας την πολυπλοκότητα στη βιωσιμότητα
 4. Ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας

…κάθε τομέας αποτελείται από τρεις αλληλένδετες, εξίσου σημαντικές ικανότητες*.

*ικανότητες με την έννοια του συνδυασμού: γνώσης (τι ξέρεις), δεξιοτήτων (τι μπορείς να κάνεις), στάσεων (πώς το κάνεις)

 

Τομέας Εκπαίδευσης no.1 
Ενσαρκώνοντας τις Αξίες της Βιωσιμότητας

Τομέας

Ικανότητα

Περιγραφέας

1. Ενσαρκώνοντας τις Αξίες της Βιωσιμότητας

1.1 Εκτίμηση της βιωσιμότητας

Αναστοχασμός στις προσωπικές αξίες. Προσδιορισμός και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι αξίες ποικίλλουν μεταξύ των ανθρώπων και με την πάροδο του χρόνου, αξιολογώντας κριτικά πώς ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της βιωσιμότητας.

1.2 Υποστήριξη της δικαιοσύνης

Η υποστήριξη της ισότητας και της δικαιοσύνης για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές και η μάθηση από τις προηγούμενες γενιές για τη βιωσιμότητα.

1.3 Προώθηση της φύσης

Αναγνώριση ότι οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης. Ο σεβασμός των αναγκών και των δικαιωμάτων των άλλων ειδών και της ίδιας της φύσης για την αποκατάσταση και αναγέννηση υγιών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων.

 

Τομέας Εκπαίδευσης no.2 
Αγκαλιάζοντας την Πολυπλοκότητα στη Βιωσιμότητα

Τομέας

Ικανότητα

Περιγραφέας

2. Αγκαλιάζοντας την Πολυπλοκότητα στη Βιωσιμότητα

2.1 Συστημική σκέψη

Η προσέγγιση του προβλήματος της βιωσιμότητας από όλες τις πλευρές. Συνεκτίμηση του χρόνου, του χώρου και του πλαισίου προκειμένου να κατανοηθεί πώς αλληλεπιδρούν τα στοιχεία μέσα και μεταξύ των συστημάτων.

2.2 Κριτική σκέψη

Η αξιολόγηση των πληροφοριών και των επιχειρημάτων, ο εντοπισμός υποθέσεων, η αμφισβήτηση του status quo και ο προβληματισμός σχετικά με το πώς το προσωπικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό υπόβαθρο επηρεάζουν τη σκέψη και τα συμπεράσματα.

2.3 Αναγνώριση προβλήματος

Η διατύπωση των τρεχουσών ή πιθανών προκλήσεων ως προβλήματος βιωσιμότητας ως προς τη δυσκολία, τους εμπλεκόμενους, το χρόνο και τη γεωγραφική εμβέλεια, προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλες προσεγγίσεις για την πρόβλεψη και την πρόληψη προβλημάτων και για τον μετριασμό και την προσαρμογή σε ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

 

Τομέας Εκπαίδευσης no.3
Οραματισμό Βιώσιμου Μέλλοντος

Τομέας

Ικανότητα

Περιγραφέας

3. Οραματισμό Βιώσιμου Μέλλοντος

3.1 Κατανόηση του μέλλοντος

Ο οραματισμός εναλλακτικού βιώσιμου μέλλοντος με τη φαντασία και την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και τον εντοπισμό των βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη ενός προτιμώμενου βιώσιμου μέλλοντος.

3.2 Ικανότητα προσαρμογής

Η διαχείριση των μεταβάσεων και των προκλήσεων σε περίπλοκες καταστάσεις βιωσιμότητας και η λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το μέλλον εν όψει της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου.

3.3 Διερευνητική σκέψη

Η υιοθέτηση ενός σχεσιακού τρόπου σκέψης διερευνώντας και συνδέοντας διαφορετικούς κλάδους, χρησιμοποιώντας δημιουργικότητα και πειραματισμό με νέες ιδέες ή μεθόδους.

 

Τομέας Εκπαίδευσης no.4
Δράση για την Βιωσιμότητα

Τομέας

Ικανότητα

Περιγραφέας

4. Δράση για την Βιωσιμότητα

4.1 Πολιτικές ενέργειες

Η κατανόηση του πολιτικού συστήματος, ο προσδιορισμός της πολιτικής ευθύνης και της λογοδοσίας για μη βιώσιμη συμπεριφορά και η απαίτηση αποτελεσματικών πολιτικών για τη βιωσιμότητα.

4.2 Συλλογική δράση

Η δράση για αλλαγή σε συνεργασία με άλλους.

4.3 Ατομική πρωτοβουλία

Ο εντοπισμός των δυνατοτήτων του ατόμου για βιωσιμότητα και η ενεργή συμβολή στη βελτίωση των προοπτικών για την κοινότητα και τον πλανήτη.

GreenComp – ΣτόχοςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

ο GreenComp προσφέρει:

 • Ένα μοντέλο τομέων και ικανοτήτων για την βιωσιμότητας.
 • Έναν ενιαίο πόρο που μπορούν να χρησιμοποιούν, να μοιράζονται και να αναφέρονται όλα τα άτομα που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση για την βιωσιμότητα.
 • Μια προκαταρκτική λίστα στοιχείων ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ως παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής των ικανοτήτων.
 • Ένα τυπικό σημείο αναφοράς για συζήτηση, ανταλλαγή πρακτικών και μάθηση από ομότιμους μεταξύ εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Συνεισφορά στην ανάπτυξη των μεταφέρσιμων ικανοτήτων και στην προώθηση της κινητικότητας στην ΕΕ για πλήρη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
GreenComp – ΜεθοδολογίαΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Η ανάπτυξη μιας συναίνεσης βασισμένης σε μια ερευνητική προσέγγιση μεικτής μεθόδου οδήγησε στη δημιουργία του ευρωπαϊκού πλαισίου ικανοτήτων βιωσιμότητας.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, το GreenComp βελτιώθηκε σταδιακά και σταθερά, και ως αποτέλεσμα, γεννήθηκε το ολοκληρωμένο πλαίσιο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα.

Μια ποικίλη ομάδα άνω των 75 επαγγελματιών και ενδιαφερομένων συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία και παρείχαν τη συμβολή τους και σταδιακά κατέληξαν σε συμφωνία.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα αποτελούνταν από ακαδημαϊκούς και ερευνητές με εξειδίκευση στη δια βίου μάθηση και τη βιώσιμη εκπαίδευση, καθώς και ΜΚΟ, εκπρόσωποι της νεολαίας, εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από κράτη μέλη της ΕΕ.

Ικανότητες Βιωσιμότητας

Αναζητώντας έναν ορισμό για βιώσιμη ικανότηταΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Για τον ορισμό μιας βιώσιμης ικανότητας, το GreenComp έχει καθορίσει τον ακόλουθο ορισμό:

Μια ικανότητα βιωσιμότητας εξουσιοδοτεί τους μαθητές να ενσωματώσουν αξίες βιωσιμότητας και να αγκαλιάσουν σύνθετα συστήματα, προκειμένου να αναλάβουν ή να ζητήσουν δράση που αποκαθιστά και διατηρεί την υγεία του οικοσυστήματος και ενισχύει τη δικαιοσύνη, δημιουργώντας οράματα για βιώσιμο μέλλον.

Προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να ενεργούν βιώσιμα και σε αρμονία με το περιβάλλον, αυτός ο ορισμός δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την βιωσιμότητα όπως αποκαλύπτονται στους τέσσερις προηγούμενους πίνακες.

Διδασκαλία και μάθηση των ικανοτήτων βιωσιμότητας Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Από την έναρξή της στη δεκαετία του 1960, η μετασχηματιστική μάθηση έχει συχνά συνδεθεί με την εκπαίδευση για την βιωσιμότητα και τις σχετικές ιδέες, επειδή επιδιώκει να αλλάξει θεμελιωδώς τις απόψεις, τις στάσεις και τη συμπεριφορά μας μέσω του προβληματισμού για το τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε. 

Μας προκαλεί να σκεφτούμε κριτικά πώς αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας και το ρόλο που παίζουμε σε αυτό. 

Προκειμένου να αντανακλούν και να ενστερνίζονται τη βιωσιμότητα στους καθημερινούς τους ρόλους ως φοιτητές, καταναλωτές, παραγωγοί, επαγγελματίες, ακτιβιστές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, γείτονες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, οργανισμοί, κοινότητες και κοινωνία γενικότερα, η εκπαίδευση για την βιωσιμότητα στοχεύει να εξοπλίσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης για την βιωσιμότητα είναι να αλλάξει το άτομο και τον κοινωνικό θεσμό μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, θεωρείται επομένως υπό το ίδιο πρίσμα με τη μετασχηματιστική μάθηση. Τόσο η εκπαίδευση όσο και η κατάρτιση περιλαμβάνονται στη μάθηση. Είναι αυτό που ορίζουμε ως εξής:

Η εκμάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στοχεύει να καλλιεργήσει μια νοοτροπία βιωσιμότητας από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή με την κατανόηση ότι οι άνθρωποι αποτελούν μέρος της φύσης και εξαρτώνται από τη φύση. Οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που τους βοηθούν να γίνουν φορείς αλλαγής και να συμβάλουν ατομικά και συλλογικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος εντός των πλανητικών ορίων.

Ανακεφαλαίωση

ΑνακεφαλαίωσηΚάντε κλικ για να διαβάσετε

GreenComp
Το GreenComp καθορίζει ένα σύνολο βιώσιμων ικανοτήτων που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στόχοι του GreenComp
Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στα εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά μας ιδρύματα είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη τόσο του περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας.

Ικανότητες Βιωσιμότητας
Μια ικανότητα βιωσιμότητας εξουσιοδοτεί τους μαθητές να ενσωματώσουν αξίες βιωσιμότητας.

Διδασκαλία και μάθηση των ικανοτήτων βιωσιμότητας 
Η εκμάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στοχεύει να καλλιεργήσει μια νοοτροπία βιωσιμότητας με την κατανόηση ότι οι άνθρωποι αποτελούν μέρος της φύσης και εξαρτώνται από τη φύση.

Δοκίμασε τον εαυτό σου
ΔοκιμήΚάντε κλικ για να ξεκινήσετε


Λέξεις-κλειδιά:

GreenComp – βιωσιμότητα – πλαίσιο Ικανοτήτων Βιωσιμότητας – μάθηση μετασχηματισμού


Στόχοι:

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. Κατανοήσετε τις προϋποθέσεις και την αναλογία του πλαισίου GreenComp
 2. Εξοικειωθείτε με την έννοια των Ικανοτήτων Βιωσιμότητας
 3. Αποκτήσετε τις βασικές αρχές των Ικανοτήτων Βιωσιμότητας 
   

 


Περιγραφή:

Αυτή η ενότητα περιγράφει και αναλύει το GreenComp, το ευρωπαϊκό πλαίσιο Ικανοτήτων Βιωσιμότητας.

Το GreenComp καθορίζει ένα σύνολο βιώσιμων ικανοτήτων που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εδώ θα εξετάσουμε τη δομή του και τους πιθανούς τομείς εφαρμογής του.


Βιβλιογραφία


Consortium!

Partners