EN | ES | IT | RO | PL | GR
Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα ως μέσο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές
Φόρμα σχολίων    |    Αναπαραγωγή ήχου    |    Λήψη περιεχομένου: /    |   


Γιατί οι συνεταιρισμοί είναι μοναδικοί;

Τι είναι ο συνεταιρισμός;Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Ο συνεταιρισμός είναι «μια αυτόνομη ένωση προσώπων που ενώνονται εθελοντικά για να ικανοποιήσουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους μέσω μιας κοινής ιδιοκτησίας και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης». (ICA, Δήλωση για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα)

Ως ανθρωποκεντρικές επιχειρήσεις που ανήκουν και διευθύνονται από τα μέλη τους, οι συνεταιρισμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ενώσεων.

Λειτουργούν σύμφωνα με διεθνώς συμφωνημένες αξίες και αρχές, επιτρέποντας στους ανθρώπους να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν βιώσιμες επιχειρήσεις, ενώ τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους παραμένουν στην κοινότητα.

Πώς μπορούν οι συνεταιρισμοί να ενδυναμώσουν τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές;Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Τουλάχιστον το 12% των ανθρώπων στη γη είναι συνεργάτες οποιουδήποτε από τα 3 εκατομμύρια συνεταιρισμούς στη γη. Οι συνεταιρισμοί παρέχουν θέσεις εργασίας ή ευκαιρίες εργασίας στο 10% του απασχολούμενου πληθυσμού. (World Cooperative Monitor)

Αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών, με:

Δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση του εισοδήματος, ελαχιστοποιώντας έτσι την άτυπη απασχόληση* και την απλήρωτη εργασία, τόσο συνηθισμένη στις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές
Βελτίωση των μέσων διαβίωσης μέσω της παροχής βασικών υπηρεσιών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.
Όντας ανοιχτοί και δημοκρατικοί οργανισμοί, προωθούν την ισότητα των φύλων, επιτρέποντας στις γυναίκες να ενισχύσουν τις ηγετικές και διοικητικές εμπειρίες τους.

Ορισμένες χώρες έχουν συγκεκριμένες πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών, όπως ποσοστώσεις φύλου για συνεταιρισμούς.

* Δείτε τον DIOMCOOP, έναν ισπανικό συνεταιρισμό πολλών μετόχων που ίδρυσε τη Βαρκελώνη, το 2017, για να υποστηρίξει ευάλωτους μετανάστες πλανόδιους πωλητές, ο οποίος τώρα παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών και έχει ακόμη και τη δική του επωνυμία μόδας – Diambaar.

Διακριτικά χαρακτηριστικά, αρχές, αξίες των συνεταιρισμών Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Διπλή φύση:

 • ένας συνεταιρισμός είναι ταυτόχρονα ένωση μελών και επιχείρηση
 • εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών, ενώ παράλληλα ακολουθεί έναν οικονομικό σκοπό και διοικείται με επιχειρηματικό τρόπο
 • τα μέλη (εργαζόμενοι, παραγωγοί ή πελάτες), όχι οι μέτοχοι, λαμβάνουν αποφάσεις δημοκρατικά

Με βάση αξίες και αρχές:

 • Οι συνεταιρισμοί βασίζονται σε αξίες: αυτοβοήθεια, αυτο-υπευθυνότητα, δημοκρατία, ισότητα, ισότητα και αλληλεγγύη. Τα μέλη καθοδηγούνται από τις ηθικές αξίες της ειλικρίνειας, της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της φροντίδας για τους άλλους
 • Υπάρχουν 7 διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, που λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές μέσω των οποίων οι συνεταιρισμοί κάνουν πράξη τις αξίες τους. (Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία)

Συνεταιριστικές αρχές

 

Εθελοντική και Ανοιχτή Συνδρομή
Cooperatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.

Ανησυχία για την Κοινότητα
Cooperatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.

Δημοκρατικός έλεγχος μελών
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους και στη λήψη αποφάσεων.

Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών
Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους πιο αποτελεσματικά και ενισχύουν το συνεταιριστικό κίνημα συνεργαζόμενοι μέσω τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών

Οικονομική Συμμετοχή Μέλους
Τα μέλη συνεισφέρουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους και ελέγχουν δημοκρατικά. Τουλάχιστον μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού.

Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Ενημέρωση
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους.

Αυτονομία και Ανεξαρτησία
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους.

Πηγή: ICA, Statement on the Cooperative Identity

Ρυθμιστικά ΠλαίσιαΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Εθνικό επίπεδο

 • Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών έχει συνεταιριστικό νόμο: είτε ένα γενικό πλαίσιο, που ισχύει για όλους τους οικονομικούς τομείς, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε τομέας έχει τη δική του συνεταιριστική νομοθεσία. Τις περισσότερες φορές, η συνεταιριστική νομοθεσία προέρχεται από το εθνικό αστικό δίκαιο/εμπορικό δίκαιο.
 • Αν και υπάρχουν διαφορές, οι εθνικοί συνεταιριστικοί νόμοι μοιράζονται τις αξίες και τις αρχές που ισχύουν για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 • Η ποικιλομορφία των μορφών επιχείρησης αναγνωρίζεται επίσημα μέσω του άρθρου 54 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ««Εταιρείες ή επιχειρήσεις» σημαίνει εταιρείες ή εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, εκτός από εκείνα που δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό».
 • Ο κανονισμός για το καταστατικό μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, που εγκρίθηκε το 2003 από την ΕΚ, καθορίζει τους κανόνες για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που στοχεύουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα εθνικά σύνορα.
Λειτουργίες και τύποιΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Οι συνεταιρισμοί είναι πολύ διαφορετικοί: από μικρές επιχειρήσεις, που ανήκουν στα μέλη τους (ένας ελάχιστος αριθμός μελών μπορεί να επιβληθεί από εθνικούς κανονισμούς) έως μεγάλες τράπεζες που ανήκουν σε πελάτες τους. Τα πιο κοινά κριτήρια (αλλά όχι μόνο) που βοηθούν στην ταξινόμηση των συνεταιρισμών:

Ενδιαφέρον Μελών:

Είδος επιχείρησης

Είδος επιχείρησης
 • παραγωγικούς συνεταιρισμούς
 • συνεταιρισμοί εργατών συνεταιρισμοί καταναλωτών/χρηστών
 • πολυμετοχικοί συνεταιρισμοί (που εξυπηρετούν περισσότερα από ένα συμφέροντα)·
 • γεωργία
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • λιανεμποριο
 • στέγαση
 • ………
πρωτοβάθμιοι ή δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί (συνεταιριστικές ενώσεις/ομοσπονδίες/συνομοσπονδίες)

 

Συνεταιριστική διαχείριση και διακυβέρνηση

Χαρακτηριστικά Συνεταιριστικής ΔιακυβέρνησηςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

 • Παρόλο που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελών τους και εκείνων της κοινότητας,
 • Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην παραγωγή κέρδους (το οποίο μοιράζεται μεταξύ των μελών ή επανεπενδύεται).
 • Όπως κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες ενός συνεταιρισμού πρέπει να κατευθύνονται και να ελέγχονται.
 • Η διαχείριση μιας συνεργασίας φέρνει πολλές συγκεκριμένες προκλήσεις σε σύγκριση με άλλους τύπους επιχειρήσεων.
 • Οι συνεταιρισμοί εφαρμόζουν τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων (μέλη που διαθέτουν δικαιώματα τελικής απόφασης)
 • Οι συνεταιρισμοί αναθέτουν τη λήψη αποφάσεων σε ένα διοικητικό συμβούλιο και μερικές φορές εμπλέκονται επαγγελματίες διευθυντές. Η λογοδοσία των εξουσιοδοτημένων προσώπων λήψης αποφάσεων είναι ένα από τα βασικά ζητήματα διακυβέρνησης.
 • Στους μικρότερους συνεταιρισμούς, τα μέλη είναι συχνά υπεύθυνα για τα καθήκοντα του προσωπικού, που απαιτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία και δεξιότητες.
 • Πολλοί συνεταιρισμοί είναι πολλαπλών χρήσεων, παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες και εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα των μελών τους, καθιστώντας τη διακυβέρνηση ενός τέτοιου συνεταιρισμού ακόμη πιο δύσκολη.
 • Άλλες προκλήσεις: ένταξη (συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών μεταξύ των φύλων), δεξιότητες, δέσμευση των μελών και διατήρηση της αυτονομίας (καθώς οι συνεταιρισμοί λαμβάνουν συχνά ουσιαστική υποστήριξη από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς).

 

Το πιο σύνηθες μοντέλο συνεταιριστικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει τη Γενική Συνέλευση (που αποτελείται από όλα τα μέλη), η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του διορίζει τους εκτελεστικούς διευθυντές, ανάλογα με το μέγεθος και την εμβέλεια του συνεταιρισμού. Συχνά εκλέγεται μεταξύ των μελών μια Εποπτική Επιτροπή ή ένα Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο για λογαριασμό της Γενικής Συνέλευσης.

Source: Managing your Agricultural Cooperative, My.COOP

 

Θέματα δέσμευσης μελών και ένταξηςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και συνεισφέρουν οικονομικά. Επομένως, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου δέσμευσης μεταξύ των μελών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιβίωσης και της απόδοσης ενός συνεταιρισμού.

Το επίπεδο δέσμευσης των μελών επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούΔιαπραγμάτευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και οργανωτικούς παράγοντες.

Ρόλοι του διευθυντή συνεταιρισμούΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λειτουργίες, την κατανομή των πόρων και την κατανομή των καθηκόντων.

Ανάπτυξη επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων

Διαπραγμάτευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα, ενδιαφερόμενα μέρη, ΔΣ και μέλη.

Συλλογή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργίες και τις επιδόσεις του συνεταιρισμού. Ηγετικές συνεδριάσεις Δ.Σ.

Από τη θεωρία στην πράξη

Ιστορίες επιτυχίας: WAZO COOP (Ισπανία)Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Ο συνεταιρισμός Wazo ιδρύθηκε στην Ισπανία για να λύσει ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές κοινότητες εκεί καθώς και να παράσχει σε αυτές τις περιοχές οικονομικές προοπτικές και προοπτικές απασχόλησης.

Ο συνεταιρισμός συνιδρύεται και προεδρεύει η Marta Lozano Molano, μια επιτυχημένη μουσικός και συνθέτης που αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα της στην Extremadura (Ισπανία) για να στηρίξει την κοινότητά της και να επικεντρωθεί στη σύνθεση κοινωνικής μουσικής.

SΑπό το 2015, η Wazo Coop προώθησε την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές χρησιμοποιώντας τη δημιουργική οικονομία ως πλατφόρμα. Προκειμένου να συνδεθούν απομακρυσμένοι συνεταιρισμοί και ενδιαφερόμενα μέρη, διευκόλυνε την πρόσβαση στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Διευκόλυνε επίσης την ανάπτυξη θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους και κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία EU Smart Composer, η οποία χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές μουσικής ΕΕΚ να υποστηρίζουν μαθητές που γράφουν νέα μουσική και να τους παρέχει την ευκαιρία να μάθουν νέες δεξιότητες στο branding, τις επιχειρήσεις και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Ιστορίες επιτυχίας: Συνεταιρισμός AgroAlim Predesti (Ρουμανία)Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Στις αρχές του 2018, ο Συνεταιρισμός AgroAlim Predesti ιδρύθηκε ως συστατικό του έργου «Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες σε ανάγκη» υπό την ηγεσία της WorldVision και της Sodexo Romania.

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να βοηθήσει τις αγροτικές γυναίκες που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, όπως οι μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, εκείνες που δεν είχαν ποτέ δουλειά ή ήταν επί του παρόντος άνεργες, μεροκάματα.

Για την επεξεργασία και συντήρηση των οπωροκηπευτικών που καλλιεργούνται στην περιοχή, τα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού εξοπλίστηκαν με συγκεκριμένα μηχανήματα παραγωγής. Είδη όπως βάζα σάλτσας, σάλτσες πιπεριάς, τουρσιά σε ξύδι και άλμη, και πολλά άλλα παραδοσιακά προϊόντα φτιάχνονται εδώ.

Οι κονσέρβες και τα κονσερβοποιημένα λαχανικά παράγονται μόνο για το ήδη υπάρχον δίκτυο πελατών - η διάρκεια ζωής δεν είναι πολύ μεγάλη γιατί παρασκευάζονται μόνο με παραδοσιακές συνταγές και υλικά, χωρίς πρόσθετα.

Ιστορίες επιτυχίας: Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς (Ελλάδα)Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Ο Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς ιδρύθηκε το 1993 από 50 γυναίκες που ήθελαν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να προσφέρουν στους τουρίστες υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τώρα λειτουργεί το δικό του μαγαζί και καφετέρια στην κεντρική πλατεία του χωριού Άγιος Γεώργιος, όπου οι τουρίστες μπορούν να γευτούν διάφορα γλυκά, μαρμελάδες, παραδοσιακά γλυκά, σπιτικά λικέρ και μεζέδες που συνδυάζονται με το ντόπιο τσίπουρο.

Πρόσφατα, ο συνεταιρισμός δημιούργησε ένα εργαστήριο, επιτρέποντας μεγαλύτερη παραγωγή, χωρίς όμως να θυσιάζει το παραδοσιακό πνεύμα – κάθε προϊόν είναι φυσικό, δημιουργημένο μόνο με τοπικά φρούτα και βότανα, χωρίς πρόσθετα.

Παρέχει επίσης υπηρεσίες catering και διοργανώνει μεγαλύτερες εκδηλώσεις, συμπόσια και γεύματα κατόπιν αιτήματος και λειτουργεί δίκτυο παραδοσιακών ξενώνων για τουρίστες.

Βήμα για τη σύσταση συνεταιρισμούΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Προσελκύστε περισσότερα μέλη. Κάντε αίτηση για χρηματοδότηση.

STEP 1

Συμβουλευτείτε την εθνική νομοθεσία και προϋποθέσεις. Σχέδιο καταστατικών ενσωμάτωσης.

STEP 2

Ποιος θα ηγηθεί του συνεταιρισμού; Ποια θα είναι τα μέλη; Έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες και εξειδίκευση; Αντιμετωπίζονται σωστά τα ζητήματα ένταξης;

STEP 3

Είναι μια συνεργασία η σωστή επιχειρηματική μορφή για την ιδέα σας; Αναλύστε την αγορά, το λειτουργικό κόστος και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης;

STEP 4

Αποφασίστε για το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει η συνεργασία και τα συμφέροντα που θα εξυπηρετήσει.

STEP 5

 

Ανακεφαλαίωση

ΑνακεφαλαίωσηΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Συνεταιρισμοί
είναι ανθρωποκεντρικές επιχειρήσεις που ανήκουν και διευθύνονται από τα μέλη τους, με κοινά χαρακτηριστικά τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ενώσεων.

Αξίες και αρχές
όπως η αυτοβοήθεια, η αυτο-υπευθυνότητα, η δημοκρατία, η ισότητα, η ισότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν τον πυρήνα των συνεταιρισμών.

Σχήμα και μέγεθος
των συνεταιρισμών ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το εύρος, τις δραστηριότητες και τον κλάδο του.

Η σύσταση ενός συνεταιρισμού μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να νομιμοποιηθεί η εργασία και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ευάλωτων μελών.

Σύσταση και καθοδήγηση συνεταιρισμού
μπορεί να είναι προκλητική. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ διαθέτουν ρυθμιστικά πλαίσια και συστήματα υποστήριξης. Υπάρχουν πολλές ιστορίες επιτυχίας συνεταιρισμών υπό την ηγεσία γυναικών σε αγροτικές περιοχές.

 

Δοκίμασε τον εαυτό σου
ΔοκιμήΚάντε κλικ για να ξεκινήσετε

Λέξεις-κλειδιά:

Συνεταιρισμός, συνεταιριστική διακυβέρνηση, συνεταιριστική ένωση, αγροτουριστικός συνεταιρισμός, άτυπη εργασία, ενδυνάμωση γυναικών


Στόχοι:
 • Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
 • Κατανοήστε τι είναι οι συνεταιρισμοί, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αξίες, τις αρχές, τα είδη και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν
 • Γνωρίστε τα βασικά της συνεταιριστικής διακυβέρνησης και τους πολλαπλούς ρόλους ενός διαχειριστή συνεταιρισμών
 • Κάντε τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πρακτικά εργαλεία, οδηγίες και πρακτικές πληροφορίες

Περιγραφή:

Αυτή η ενότητα είναι μια εισαγωγή στα βασικά της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας. Θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια ευρύτερη άποψη για το τι είναι οι συνεταιρισμοί, πώς λειτουργούν και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τις γυναίκες και την αγροτική ανάπτυξη. Οι δύο πρώτες ενότητες είναι αφιερωμένες στις πιο «θεωρητικές» πτυχές των συνεταιριστικών χαρακτηριστικών  και συνεταιριστική διακυβέρνηση, ενώ η τρίτη ενότητα παρέχει 3 πραγματικά παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών υπό την ηγεσία γυναικών σε αγροτικές περιοχές από χώρες της ΕΕ και έναν μικρό οδηγό βήμα προς βήμα για το πώς να δημιουργήσετε έναν συνεταιρισμό. Ένα απλό πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως φύλλο εργασίας για αυτοδιδασκαλία είτε προσυμπληρωμένο από τον εκπαιδευτή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις τυπικές απαιτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύσταση ενός συνεταιρισμού στη χώρα σας.


Resources:

Cooperative Principles

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

The Guidance Notes on Cooperative Principles, elaborated by the International Co-operative Alliance, provide practical advice on the implementation and practical application of the cooperative principles. They are available in several languages, including English, Spanish and Greek, on ICA’s website:

https://www.ica.coop/en/media/library/research-and-reviews/the-guidance-notes-on-the-co-operative-principles


Σχετικά Υλικά:

Worksheet Template: Formal requirements to set up a Cooperative


Βιβλιογραφία

Bouchard, M. et al.(2020), Statistics on Cooperatives: Concepts, classification, work and economic contribution measurement, International Labour Office (ILO), Geneva, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_760710.pdf

Cooperatives Europe, What is a cooperative? https://coopseurope.coop/what-cooperative/

European Parliamentary Research Service. (2019), Cooperatives: Characteristics, activities, status, challenges, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635541/EPRS_BRI(2019)635541_EN.pdf;

Fici, A. (2012), Cooperative identity and the law, Euricse Working Paper, N.023, WP 23_12 Fici (euricse.eu)

International Cooperative Alliance with the scientific and technical support of the European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Euricse), 2021 World Cooperative Monitor – Executive Summary, https://monitor.coop/sites/default/files/2021-11/Executive%20Summary%20WCM%202021.pdf

International Cooperative Alliance, What is a cooperative?, https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative

International Labour Organization. (2012), My.COOP Managing your agricultural cooperatives, https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_644824/lang--en/index.htm

International Labour Organization. (2017), Spotlight Interviews with Co-operators: Rural cooperative works to preserve the cultural heritage of Malta, https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_776503/lang--en/index.htm

International Labour Organization. (2018), Role of cooperatives in rural women empowerment discussed during a side event at CSW62 in NY with ILO participating for COPAC, https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_623984/lang--en/index.htm

International Labour Organization. (2021), Spotlight Interviews with Co-operators: Marta Lozano Molano, Founding Member of Wazo Cooperative, https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_776503/lang--en/index.htm

Women's Agritourism Cooperative of Zagora / Pelion, https://www.agrosweet.gr/

Women's Associations (womenassociations.gr)Consortium!

Partners